Оспоравање права на одбитак претходног пореза за рачун који не садржи податке предвиђене прописом који није из области ПДВ

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00129/2017-04 од 12.2.2018. год.)

Обвезник ПДВ има право да ПДВ обрачунат за промет добара и услуга претходног учесника у промету – обвезника ПДВ одбије као претходни порез, уз испуњење услова прописаних Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017 и 13/2018 – усклађени дин. изн. – даље: Закон). У случају набавке добара од обвезника ПДВ који је за тај промет порески дужник у складу са Законом, један од услова за остваривање права на одбитак претходног пореза обвезника ПДВ – купца добара је поседовање рачуна који је, у складу са Законом, издао претходни учесник у промету, обвезник ПДВ – продавац добара. Садржина рачуна за промет добара уређена је Законом и Правилником о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци („Сл. гласник РС“, бр. 123/2012 и 86/2015 – даље: Правилник). С тим у вези, ако рачун за извршени промет садржи све податке прописане Законом и Правилником, а не садржи неки од података предвиђених другим прописом, та околност не представља основ за оспоравање права на одбитак претходног пореза

Поред тога напомињемо, да Законом нису уређени форма и садржина докумената којима се доказује извршење промета, као и да порески орган утврђује пореске чињенице према економској суштини у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација. 

* * * 

Сагласно одредби члана 27. Закона, претходни порез је износ ПДВ обрачунат у претходној фази промета добара и услуга, односно плаћен при увозу добара, а који обвезник може да одбије од ПДВ који дугује. 

Према одредбама члана 28. став 1. Закона, право на одбитак претходног пореза обвезник може да оствари ако добра набављена у Републици или из увоза, укључујући и набавку опреме, као и објеката за вршење делатности и економски дељивих целина у оквиру тих објеката (даље: објекти за вршење делатности), односно примљене услуге, користи или ће их користити за промет добара и услуга: 

1) који је опорезив ПДВ; 

2) за који у складу са чланом 24. овог закона постоји ослобођење од плаћања ПДВ; 

3) који је извршен у иностранству, ако би за тај промет постојало право на одбитак претходног пореза да је извршен у Републици. 

Право на одбитак претходног пореза, у складу са одредбама члана 28. став 2. Закона, обвезник може да оствари ако поседује: 

1) рачун издат од стране другог обвезника у промету о износу претходног пореза, у складу са овим законом; 

2) документ о извршеном увозу добара у којем је исказан ПДВ и документ којим се потврђује да је исказани ПДВ плаћен приликом увоза. 

Одредбама става 3. истог члана Закона прописано је да у пореском периоду у којем су испуњени услови из ст. 1. и 2. овог члана обвезник може да одбије претходни порез од дугованог ПДВ, и то: 

1) обрачунати и исказани ПДВ за промет добара и услуга, који је или ће му бити извршен од стране другог обвезника у промету; 

2) ПДВ који је плаћен приликом увоза добара. 

Право на одбитак претходног пореза настаје даном испуњења услова из ст. 1 – 3. овог члана (став 4. истог члана Закона). 

Према одредби члана 42. став 1. Закона, обвезник је дужан да изда рачун за сваки промет добара и услуга. 

Рачун, у складу са ставом 4. истог члана Закона, нарочито садржи следеће податке: 

1) назив, адресу и ПИБ обвезника – издаваоца рачуна; 

2) место и датум издавања и редни број рачуна; 

3) назив, адресу и ПИБ обвезника – примаоца рачуна; 

4) врсту и количину испоручених добара или врсту и обим услуга; 

5) датум промета добара и услуга и висину авансних плаћања; 

6) износ основице; 

7) пореску стопу која се примењује; 

8) износ ПДВ који је обрачунат на основицу; 

9) напомену о одредби овог закона на основу које није обрачунат ПДВ; 

10) напомену да се за промет добара и услуга примењује систем наплате. 

Одредбом члана 45. Закона прописано је да министар ближе уређује у којим случајевима нема обавезе издавања рачуна или могу да се изоставе поједини подаци у рачуну, односно да се предвиде додатна поједностављења у вези са издавањем рачуна.

Поделите: