Osnovica za obračunavanje PDV za uvoz dobara koja posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00020/2019-04 od 21.1.2019. god.)

Na uvoz dobara (proizvoda) koja posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18, u daljem tekstu: Zakon). Osnovicu za obračunavanje PDV čini vrednost uvezenih dobara utvrđena u skladu sa carinskim propisima, u koju se uračunavaju i akciza, carina i druge uvozne dažbine, ostali javni prihodi, osim PDV, kao i svi sporedni troškovi koji su nastali do prvog odredišta u Republici Srbiji.

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS”, br. 95/18, u daljem tekstu: Zakon o naknadama) propisano je da organ Uprave carina vrši naplatu naknade od fizičkih lica za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. U Prilogu 7, Tabele 1 — 6. Zakona o naknadama propisane su visine naknada. Organ Uprave carina naplaćuje naknadu za uvoz predmetnih dobara u propisanom – fiksnom iznosu po jedinici mere (po kilogramu, odnosno komadu), odnosno u određenom % od PDV.

U cilju određivanja iznosa naknade kao % od PDV, carinski organ prvo izračunava zbir vrednosti uvezenog dobra (koja se utvrđuje po carinskim propisima) i iznosa carine, drugih uvoznih dažbina i ostalih javnih prihoda (osim naknade koja se plaća u skladu sa Zakonom o naknadama i PDV). Na tako dobijeni iznos (koji ne predstavlja konačan iznos osnovice za uvoz dobara) primenjuje se propisana stopa PDV. Utvrđeni iznos predstavlja osnovicu za obračunavanje iznosa naknade koja se plaća u skladu sa Zakonom o naknadama.

Prema tome, u osnovicu za obračunavanje PDV za uvoz dobara uračunava se i iznos naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, a koji carinski organ naplaćuje od fizičkih lica u skladu sa Zakonom o naknadama.

***

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike (član 7. Zakona).

Prema odredbi člana 19. stav 1. Zakona, osnovica kod uvoza dobara je vrednost uvezenog dobra utvrđena po carinskim propisima.

Saglasno odredbama člana 19. stav 2. Zakona, u osnovicu iz stava 1. ovog člana uračunava se i:

1) akciza, carina i druge uvozne dažbine, kao i ostali javni prihodi, osim PDV;

2) svi sporedni troškovi koji su nastali do prvog odredišta u Republici.

Odredbom člana 59. Zakona propisano je da je za obračun i naplatu PDV pri uvozu dobara nadležan carinski organ koji sprovodi carinski postupak, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Saglasno odredbama člana 141. stav 1. Zakona o naknadama, osnovica naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada je:

1)   količina uvezenih, proizvedenih, odnosno protektiranih guma, kao i guma koje su sastavni deo proizvedenih ili uvezenih automobila, teretnih vozila, radnih mašina, radnih vozila i traktora, vazduhoplova (letelica), drugih mašina i uređaja i ostalih sličnih proizvoda od gume izražena u kilogramima;

2)   količina proizvedenih, odnosno uvezenih baterija i akumulatora, kao i baterija ili akumulatora koje su sastavni deo proizvedenih ili uvezenih vozila i uređaja izražena u kilogramima (kg);

3)   količina proizvedenih, odnosno uvezenih mineralnih i sintetičkih ulja, izuzev baznih ulja, maziva i ulja koja se ne mogu sakupiti radi tretmana izražena u kilogramima (kg);

4)   količina proizvedenih, odnosno uvezenih električnih i elektronskih proizvoda izražena u kilogramima (kg), odnosno komadima, odnosno u procentu od PDV-a;

5)   količina proizvedenih, odnosno uvezenih vozila koja je navedena u dokumentu o homologaciji vozila izražena u kilogramima (kg);

6)   količina proizvedenih, odnosno uvezenih lekova izražena u kilogramima (kg).

Osnovica za obračun naknade za vozila koja nisu obuhvaćena navedenim kategorijama plaća se za proizvode koji su sastavni delovi vozila, i to (gume-spoljni pneumatici, akumulatori-starteri po kg), a na osnovu tehničkih uputstava proizvođača motornog vozila (član 141. stav 2. Zakona o naknadama).

Prema članu 142. Zakona o naknadama, visina naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada propisana je u Prilogu 7, Tabele 1 – 6. ovog zakona.

Organ uprave carina vrši naplatu naknade od fizičkih lica za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (član 144. stav 2. Zakona o naknadama).

Izvor: Bilten – Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa (Ministarstvo finansija)

Podelite: