Основица за обрачунавање ПДВ за промет млека и право на одбитак претходног пореза

а) Основица за обрачунавање ПДВ за промет млека у периоду од 1.1.2005. године закључно са 14.10.2015. године и од 15.10.2015. године
б) Да ли обвезник ПДВ – прерађивач млека има право на одбитак претходног пореза уколико је за промет млека извршен од 15.10.2015. године обвезник ПДВ – произвођач млека у основицу за обрачунавање ПДВ урачунао и део премије за млеко и на тако утврђену основицу обрачунао ПДВ и обрачунати ПДВ исказао у рачуну?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00207/2015-04 од 23.11.2016. год.)

а) Када је реч о утврђивању основице за обрачунавање ПДВ за промет млека, са аспекта примене прописа којима се уређује порез на додату вредност, разликују се два периода, и то:

–    период од 1.01.2005. године закључно са 14.10.2015. године;

–    период од 15.10.2015. године.

Наиме, у периоду од 1.01.2005. године закључно са 14.10.2015. године, основица за обрачунавање ПДВ утврђивала се у складу са чланом 17. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон и 142/14). У складу са наведеним чланом тог закона, у основицу за обрачунавање ПДВ за промет млека урачунавао је и износ премије за млеко, без ПДВ.

Почев од 15.10.2015. године, основица за обрачунавање ПДВ утврђује се у складу са чланом 17. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14 и 83/15). У складу са наведеним чланом тог закона, у основицу за обрачунавање ПДВ за промет млека не урачунава се износ премије за млеко, без ПДВ, с обзиром да се новчана средства на име премије за млеко сматрају подстицајем у функцији остваривања циљева пољопривредне политике и политике руралног развоја у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/13, 142/14 и 103/15, у даљем тексту: Закон о подстицајима), што значи да предметна новчана средства не чине део накнаде, а самим тим ни основице за промет млека.

Према одредби члана 17. став 1. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон и 142/14), пореску основицу код промета добара и услуга чини износ накнаде (у новцу, стварима или услугама) коју обвезник прима или треба да прими за испоручена добра или пружене услуге, укључујући субвенције које су непосредно повезане са ценом тих добара или услуга, у коју није укључен ПДВ, ако овим законом није друкчије прописано.

Одредбом члана 17. став 1. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14 и 83/15, у даљем тексту: Закон) прописано је да пореска основица (у даљем тексту: основица) код промета добара и услуга јесте износ накнаде (у новцу, стварима или услугама) коју обвезник прима или треба да прими за испоручена добра или пружене услуге од примаоца добара или услуга или трећег лица, укључујући субвенције и друга примања (у даљем тексту: субвенције), у коју није укључен ПДВ, ако овим законом није друкчије прописано.

Субвенцијама из става 1. овог члана сматрају се новчана средства која чине накнаду, односно део накнаде за промет добара или услуга, осим новчаних средстава на име подстицаја у функцији остваривања циљева одређене политике у складу са законом (члан 17. став 2. Закона).

Према одредби члана 2. став 1. Правилника о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ код промета добара или услуга који се врши уз накнаду („Сл. гласник РС“, бр. 86/15), пореска основица (у даљем тексту: основица) код промета добара или услуга јесте износ накнаде (у новцу, стварима или услугама) коју обвезник ПДВ прима или треба да прими за испоручена добра или пружене услуге од примаоца добара или услуга или трећег лица, у коју није укључен ПДВ.

У износ накнаде из става 1. овог члана урачунавају се и субвенције и друга примања (у даљем тексту: субвенције), која Република Србија, аутономна покрајина или локална самоуправа преноси обвезнику ПДВ, директно или индиректно, а која чине накнаду, односно део накнаде за промет добара или услуга, осим новчаних средстава која се исплаћују на име подстицаја у функцији остваривања циљева одређене политике у складу са законом.

Према одредби члана 2. став 1. тачка 8) Закона о подстицајима, подстицаји јесу средства обезбеђена у буџету Републике Србије, као и средства обезбеђена из других извора који се додељују пољопривредним газдинствима и другим лицима у складу са овим законом у функцији остваривања циљева пољопривредне политике и политике руралног развоја.

Према члану 14. став 2. Закона о подстицајима, премије су новчани износи који се исплаћују пољопривредним произвођачима за испоручене пољопривредне производе.

Одредбама чл. 15. и 16. Закона о подстицајима уређена је премија за млеко.

б) Обвезник ПДВ – прерађивач млека има право да ПДВ који му је обрачунат од стране претходног учесника у промету, обвезника ПДВ – произвођача млека, за промет млека одбије као претходни порез, уз испуњење прописаних услова – да поседује прописану документацију (рачун или други документ који служи као рачун издат у складу са прописима којима се уређује опорезивање потрошње ПДВ), као и да предметна добра и услуге користи или да ће их користити за промет добара или услуга са правом на одбитак претходног пореза, тј. за промет који је опорезив ПДВ, промет за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза или за промет који се сматра извршеним у иностранству ако би за тај промет постојало право на одбитак претходног пореза да је извршен у Републици Србији. С тим у вези, ПДВ исказан у рачуну обвезника ПДВ — произвођача млека издатог за промет млека који је извршен закључно са 14.10.2015. године, а који је обрачунат на основицу у коју је урачунат део премије за млеко (који се односи на основицу), обвезник ПДВ – прерађивач млека има право да одбије као претходни порез. Међутим, ако је за промет млека извршен од 15.10.2015. године обвезник ПДВ – произвођач млека у основицу за обрачунавање ПДВ урачунао и део премије за млеко и на тако утврђену основицу обрачунао ПДВ и обрачунати ПДВ исказао у рачуну, што значи да је исказао већи ПДВ од оног који у складу са Законом дугује у смислу члана 44. став 1. Закона, обвезник ПДВ – прерађивач млека нема право да на основу тако издатог рачуна оствари одбитак претходног пореза. Право на одбитак претходног пореза обвезник ПДВ – прерађивач млека моћи ће да оствари на основу рачуна обвезника ПДВ – произвођача млека издатог у складу са Законом.

Поред тога, Министарство финансија напомиње да обвезник ПДВ који је у рачуну за испоручена добра и услуге исказао већи ПДВ од оног који у складу са овим законом дугује, дужан је да тако исказани ПДВ плати, док у новом рачуну не исправи износ ПДВ, при чему се исправка ПДВ врши у пореском периоду у којем је издат рачун са исправљеним износом ПДВ.

***

Према одредбама члана 28. став 1. Закона, право на одбитак претходног пореза обвезник може да оствари ако добра набављена у Републици или из увоза, укључујући и набавку опреме, као и објеката за вршење делатности и економски дељивих целина у оквиру тих објеката, односно примљене услуге, користи или ће их користити за промет добара и услуга:

1)    који је опорезив ПДВ;

2)    за који у складу са чланом 24. овог закона постоји ослобођење од плаћања ПДВ;

3)    који је извршен у иностранству, ако би за тај промет постојало право на одбитак претходног пореза даје извршен у Републици.

Право на одбитак претходног пореза, према одредбама члана 28. став 2. Закона, обвезник може да оствари ако поседује:

1)    рачун издат од стране другог обвезника у промету о износу претходног пореза, у складу са овим законом;

2)    документ о извршеном увозу добара у којем је исказан ПДВ и документ којим се потврђује да је исказани ПДВ плаћен приликом увоза.

Одредбама става 3. истог члана Закона прописано је, да у пореском периоду у којем су испуњени услови из ст. 1. и 2. овог члана обвезник може да одбије претходни порез од дугованог ПДВ, и то:

1)    обрачунати и исказани ПДВ за промет добара и услуга, који је или ће му бити извршен од стране другог обвезника у промету;

2)    ПДВ који је плаћен приликом увоза добара.

Сагласно одредби става 4. истог члана Закона, право на одбитак претходног пореза настаје даном испуњења услова из ст. 1 – 3. овог члана.

Обвезник може да оствари право на одбитак претходног пореза у року од пет година од истека године у којој је стекао ово право (члан 28. став 6. Закона).

Одредбом члана 44. став 1. Закона прописано је да ако обвезник у рачуну за испоручена добра и услуге искаже већи ПДВ од оног који у складу са овим законом дугује, дужан је да тако исказани ПДВ плати, док у новом рачуну не исправи износ ПДВ.

Исправка ПДВ из става 1. овог члана врши се у пореском периоду у којем је издат рачун са исправљеним износом ПДВ (члан 44. став 2. Закона).

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: