Омогућено подношење три обрасца преко портала Пореске управе од 1.1.2021. године

У циљу унапређења и оптимизације пословних процеса од 01.01.2021. године омогућено је подношење у електронском облику преко портала Пореске управе следећих образаца:

  • Захтева за повраћај и прекњижавање више или погрешно плаћеног пореза
  • Обавештења предузетника и предузетника пољопривредника о опредељењу за исплату личне зараде
  • Обавештења о промету секундарних сировина и пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга.
Захтев за повраћај и прекњижавање више или погрешно плаћеног пореза

Израдом посебне електронске апликације пореским обвезницима је омогућено подношење захтева за повраћај/прекњижавање више или погрешно плаћених јавних прихода у електронској форми преко портала Пореске управе. Напред наведено, сходно измени и допуни члана 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр.144/20) примењује се почев од 01.01.2021. године, при чему су адекватне функционалности на порталу еПорези доступне од 04.01.2021. године, као првог радног дана у текућој години. Корисничким упутством, које ће наредних дана бити објављено на порталу Пореске управе, дефинисаће се приступ и коришћење наведене апликације.

Решење о повраћају и прекњижавању достављаће се пореским обвезницима у електронској форми у пореско сандуче.

Наведеном законском одредбом пореским обвезницима је омогућено да захтев за повраћај и прекњижавање више или погрешно плаћеног пореза Пореској управи и даље могу поднети у писменом облику – непосредно или путем поште.

Обавештење предузетника и предузетника пољопривредника о опредељењу за исплату личне зараде

Предузетник и предузетник пољопривредник који се определи за исплату личне зараде, дужан је да у електронском облику, преко портала Пореске управе (сходно измени члана 33а Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 153/20)), достави обавештење о свом опредељењу да врши исплату личне зараде, најкасније до 15. децембра текуће године за период од 1. јануара наредне године.

Предузетник који се определи за исплату личне зараде, овакво опредељење не може да мења током пореског периода. Ако се предузетник определи да престане са исплатом личне зараде, дужан је да о томе у електронском облику преко портала Пореске управе достави обавештење пореском органу до 15. децембра текуће године.

Лице које започне обављање делатности, обавештење о опредељењу да врши исплату личне зараде подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи.

Изузетно, лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе Пореској управи у року од пет дана од дана регистрације, у електронском облику преко портала Пореске управе.

Обавештење предузетника и предузетника пољопривредника о опредељењу за исплату личне зараде подноси се искључиво у електронском облику.

Обавештење о промету секундарних сировина и пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга

Физичка лица која као власници, закупци и други корисници пољопривредног и шумског земљишта и физичка лица која као носиоци, односно чланови пољопривредног газдинства уписана у регистру пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава, изврше промет пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга обвезницима ПДВ, имају право на надокнаду по основу ПДВ. Обвезник ПДВ је дужан да обрачуна ПДВ надокнаду у износу од 8% на вредност примљених добара и услуга о чему издаје документ за обрачун, као и да обрачунату ПДВ надокнаду исплати пољопривреднику у новцу.

Уз пореску пријаву за ПДВ за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период, обвезник ПДВ доставља Пореској управи обавештење о:

1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета;

2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са овим законом, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Имајући у виду да се пореска пријава ПП ПДВ као и преглед обрачуна (образац ПОПДВ) подносе искључиво у електронском облику, обвезницима је омогућено да уз поменуту пријаву и наведено обавештење поднесу у електронском облику, преко портала Пореске управе.

Порески обвезници обавештење о промету секундарних сировина, пољопривредних и шумских производа, као и пољопривредних услуга могу поднети и у писменом облику – непосредно или путем поште.

Извор: Пореска управа

Поделите: