Одредбе о електронском евидентирању обрачуна ПДВ које се примењују од 1. јануара 2024. године и Упутство за електронско евидентирање обрачуна ПДВ у СЕФ

На сајту Министарства финансија еФактура објављено је обавештење о почетку примене одредаба о електронском евидентирању обрачуна ПДВ.

У обавештењу је потврђено да се нове одредбе о електронском евидентирању обрачуна ПДВ примењују за пореске периоде који почињу 1. јануара 2024. године.

Објављено је и Упутство за електронско евидентирање обрачуна ПДВ у Систему електронских фактура.

У наставку преносимо обавештење о почетку примене одредаба о електронском евидентирању обрачуна ПДВ:

„Одредбама члана 4. Закона о електронском фактурисању („Службени гласник Републике Србије”, бр. 44/21, 129/21, 138/22 и 92/23) уређено је eлeктрoнскo eвидeнтирaње обрачуна пореза на додату вредност.

Законом о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању („Службени гласник Републике Србије”, број 92/23) прописано је да се електронско евидентирање обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура врши за порески период, у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, у року од десет дана по истеку пореског периода, као и да, ако од истека наведеног рока дође до промене која има утицај на електронско евидентирање обрачуна пореза на додату вредност, порески дужник који има обавезу електронског евидентирања обрачуна пореза на додатну вредност коригује електронско евидентирање обрачуна пореза на додату вредност у року за подношење пореске пријаве за порески период у којем је дошло до те промене.

У складу са Законом, наведене одредбе примењују се од 1. јануара 2024. године, што подразумева да се примењују за пореске периоде, у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, који почињу 1. јануара 2024. године.“

Поделите: