Одлука о условима и начину обављања платног промета са иностранством

„Службени гласник РС“, број 24/2007, 31/2007, 38/2010 и 111/2015

Пречишћен текст прописа

 

1. Овом одлуком уређују се услови и начин обављања плаћања, наплаћивања и преноса по текућим и капиталним пословима у девизама и у динарима.

2. Плаћања, наплаћивања и преноси из тачке 1. ове одлуке врше се преко рачуна банке која има овлашћење Народне банке Србије за обављање послова платног промета и кредитних послова са иностранством (у даљем тексту: банка) и преко рачуна стране банке код банке у Републици Србији, на начин који је утврђен овом одлуком и упутством из тачке 15. те одлуке.

3. Плаћања, наплаћивања и преноси из тачке 1. ове одлуке врше се налозима платног промета са иностранством.

Обавезне елементе налога из става 1. ове тачке, Народна банка Србије прописује упутством из тачке 15. ове одлуке.

Изузетно од ст. 1. и 2. ове тачке, плаћања, наплаћивања и преноси са посебних девизних рачуна отворених у сврхе клиринга и финансијског поравнања по пословима трговања електричном енергијом на организованом тржишту електричне енергије у Републици Србији могу се вршити и на основу директног задужења рачуна учесника на овом тржишту, односно на основу трајног налога који тај учесник издаје банци агенту за послове финансијског поравнања из овог става, у складу са уговором закљученим с том банком.

4. Банка је обавезна да резидента наведеног у налогу добијеном од стране банке (у даљем тексту: корисник наплате) обавести о наплати истог дана, а најкасније наредног радног дана од дана пријема покрића за извршење тог налога.

Корисник наплате је обавезан да, истог или наредног радног дана од дана пријема обавештења из става 1. ове тачке, банци достави податке неопходне за извршење исплате по наплати из тог става и да приложи документ ако је он прописан као услов извршења исплате.

Обавезе из ст. 1. и 2. ове тачке извршавају се истог дана ако су се услови за то стекли до 10.00 часова тог дана, или наредног радног дана ако су се ови услови стекли после тог времена.

5. Наплата из тачке 4. став 1. ове одлуке врши се тако што се рачун корисника наплате одобрава у валути наплате, и то истог или наредног радног дана од дана пријема података из става 2. ове тачке.

У случају да је корисник наплате физичко лице, банка може, на захтев тог лица, исплату извршити у готовом новцу.

Обавезе из става 2. ове тачке извршавају се у року из тачке 4. став 3. ове одлуке.

Корисник наплате који истовремено није резидент чија је роба или услуга извезена – обавезан је да банци, ради извршења исплате по наплати, поднесе и захтев за одобрење рачуна овог резидента.

6. Ако банци нису достављени подаци неопходни за извршење одобрења рачуна корисника наплате у року из тачке 5. ове одлуке – банка одобрава рачун обавеза за неизвршене исплате по наплатама из иностранства.

7. Плаћање према иностранству, односно пренос иностранству банка може извршити само ако су дозвољени Законом о девизном пословању.

8. За плаћање према иностранству, резидент (у даљем тексту: налогодавац) подноси банци налог за плаћање, који садржи податке прописане упутством из тачке 15. ове одлуке и за који је у банци обезбеђено покриће.

Налогодавац је обавезан да, уз налог из става 1. ове тачке, банци достави документ по коме се врши плаћање, у складу с прописима.

Налогодавац је обавезан да документ из става 2. ове тачке чува за сопствене потребе и за потребе надлежних контролних органа, а копију тог документа задржава банка.

Изузетно од става 2. ове тачке, ако другим прописом није предвиђено да се уз налог за плаћање подноси одређена документација – банка и налогодавац могу писмено уговорити да налагодавац није обавезан да уз налог из става 1. те тачке банци достави документ по коме се врши плаћање, којим се доказује обавеза плаћања и одређује основ плаћања.

Налогодавац који је с банком закључио уговор у складу са ставом 4. ове тачке обавезан је да документ по коме се врши плаћање према иностранству, којим се доказује обавеза плаћања и одређује основ плаћања чува десет година од дана кад је извршено плаћање – у изворном облику или у облику погодном за доказивање, као и да тај документ dâ на увид на захтев банке или органа надлежних за контролу девизног пословања.

Банка и налогодавац су дужни да налог за плаћање према иностранству чувају десет година од дана кад је извршено плаћање према иностранству – у изворном облику или у облику погодном за доказивање.

Банка је обавезна да, на основу налога примљеног у складу са ст. 1. и 2. ове тачке, изврши плаћање према иностранству у року који је договорен с налогодавцем.

9. Банка је обавезна да поднети налог из тачке 8. ове одлуке прими или га врати налогодавцу најкасније наредног радног дана од када је поднет, као и да, ако друкчије није уговорено, у том року врати обезбеђено покриће.

10. На начин утврђен овом одлуком врше се и плаћања, наплаћивања и преноси по текућим и капиталним трансакцијама по захтевима, односно налозима нерезидената.

11. Одредбе ове одлуке односе се и на плаћања, наплаћивања и преносе по текућим и капиталним пословима које Народна банка Србије врши за потребе резидената из члана 2. тачка 1, одредбе под 6 и 7 Закона о девизном пословању, као и за сопствене потребе.

11а Одредбе ове одлуке односе се и на плаћања, наплаћивања и преносе по текућим и капиталним пословима у девизама које банке обављају у складу с прописима којима се уређује међубанкарски клиринг, а обављају се преко рачуна обавезне девизне резерве код Народне банке Србије.

11б. Одредбе ове одлуке односе се и на наплате и плаћања у ефективном страном новцу у складу с прописом којим се уређују плаћања, наплаћивања, уплате и исплате које се могу вршити у ефективном страном новцу.

12. Банка је обавезна да о извршеним плаћањима, наплатама и преносима у смислу ове одлуке обезбеди тачне податке за статистику, у складу са упутством из тачке 15. ове одлуке.

13. Одредбе ове одлуке примењују се на клириншки начин плаћања и наплаћивања који се врши преко ликвидационих рачуна Народне банке Југославије у иностранству, и то до коначне реализације салда на тим рачунима.

14. Банке су обавезне да на инструменте платног промета који се користе за обављање плаћања, наплаћивања и преноса у смислу ове одлуке – примењују међународна правила и стандарде из области банкарства, односно савремене системе телекомуникација, укључујући и SWIFT.

15. За спровођење ове одлуке гувернер доноси упутство.

16. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о условима и начину плаћања, наплаћивања и преноса по текућим и капиталним пословима у девизама и у динарима („Службени лист СРЈ“, број 25/2002).

17. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Одлука о допуни Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством: „Сл. гласник РС“, бр. 31/2007

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“, а примењује се од 1. априла 2007. године.

Одлука о допуни Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством: „Сл. гласник РС“, бр. 38/2010

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“.

Одлука о допуни Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством: „Сл. гласник РС“, бр. 111/2015

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Поделите: