Обрачун накнаде зараде за време прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог (члан 116. Закона о раду)

Послодавци који имају смањен обим посла или су у потпуности прекинули рад за време ванредног стања, запослене могу упутити на тзв. „принудни годишњи одмор“ или „принудно одсуство“, у складу са чланом 116. Закона о раду:

„Запослени има право на накнаду зараде најмање у висини 60% просечне зараде у претходних 12 месеци, с тим да не може бити мања од минималне зараде утврђене у складу са овим законом, за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог, најдуже 45 радних дана у календарској години.

Изузетно, у случају прекида рада, односно смањења обима рада које захтева дуже одсуство, послодавац може, уз претходну сагласност министра, упутити запосленог на одсуство дуже од 45 радних дана, уз накнаду зараде из става 1. овог члана.

Пре давања сагласности из става 2. овог члана, министар ће затражити мишљење репрезентативног синдиката гране или делатности основаног на нивоу Републике.“

1. Најмањи износ накнаде зараде

У случају прекида рада односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог (члан 116. Закона о раду), запослени има право на накнаду зараде најмање у висини 60% просечне зараде у претходних 12 месеци, с тим да иста не може бити мања од минималне зараде.

Колективним уговором или Правилником о раду и уговором о раду може се утврдити и већи износ накнаде зараде од оне која је утврђена законом.

У просечну зараду за претходних 12 месеци улазе сва примања која чине зараду (у складу са чланом 105. став 3. Закона о раду):

  • зарада за обављени рад и време проведено на раду – основна зарада, део зараде за радни учинак и увећана зарада (по основу рада на дан празника, прековременог рада, „минулог рада“, рада ноћу итд);
  • зарада по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл);
  • друга примања по основу радног односа (топли оброк, регрес и друга примања запосленог која имају карактер зараде).

Значи, да би се за запосленог добила просечна бруто сатница за претходних 12 месеци треба узети укупан износ исплаћене зараде у том периоду и поделити са бројем сати рада у тих 12 месеци.

2. Нерадни дани у току „принудног одсуства“

За време празника који су нерадни дани, запослени има право на накнаду зараде у висини од 100% просечне зараде у претходних 12 месеци.

Поставља се питање да ли се за дане празника који су нерадни дани, ако падају у току периода „принудног одсуства“, обрачунава накнада зараде у висини од 100% или од најмање 60% просечне зарада (у складу са чланом 116. Закона о раду).

Обрачун накнаде зараде за „принудно одсуство“ се односи на сате који би иначе били радни сати. Из тога произлази да се за дане празника који су нерадни дани не обрачунава накнаде зараде за „принудно одсуство“ већ се обрачунава накнаде зараде за празнике, у висини од 100% просечне зараде у претходних 12 месеци.

Ово треба имати у виду приликом обрачуна накнаде зараде за предстојеће ускршње и првомајске празнике.

3. Обрачун накнаде зараде за „принудно одсуство“

Поља означена овом бојом се могу попуњавати. Кликните на поље и извршите упис.

Обрачун је могуће одштампати кликом на икону штампача или реч „print“.

 

4. Пореска пријава ППП-ПД

За накнаду зараде у складу са чланом 116. Закона о раду користи се ОВП 203 (из Каталога врсте прихода).

Поделите: