Objavljeni nacrti zakona o izmenama i dopunama zakona o PDV i zakona o doprinosima

Ministarstvo finansija je na svojoj internet stranici objavilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Sugestije i primedbe mogu da se dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 23. novembra 2020. godine, do 15:30 sati.

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Podelite: