Објављене спецификација прилагођене примене стандарда за електронске фактуре и оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура

Министарство финансија је на сајту еФактура објавило два важна документа за имплементацију електронских фактура у софтверске системе будућих корисника и повезивање тих система са системом електронских фактура:

  • Спецификација прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији (верзија ажурирана 27.9.2021)
  • Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура (верзија ажурирана 9.9.2021)

Спецификација прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији представља спецификацију употребе основног модела фактуре  (енгл. Core Invoice Usage Specification – CIUS) у складу са стандардом SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020.

Спецификација је намењена за фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији, а које се размењују путем система електронских фактура у складу са законом који уређује електронско фактурисање.

https://www.efaktura.gov.rs/extfile/sr/131/spec-srbdt-ext-en16931-2021-08-30-final-c.pdf

Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура даје оквирну спецификацију за приступ путем апликативног интерфејса.

Основни сценарио који треба да буде подржан кроз апликативни интерфејс је да субјект који користи систем електронских фактура има свој софтверски систем. Запослени све активности спроводе кроз софтверски систем, који у позадини преко апликативног интерфејса (API):

  • иницира издавање фактура кроз систем електронских фактура (тј. њихово слање),
  • преузима издате фактуре,
  • преузима примењене фактуре,
  • шаље информацију о прихватању или одбијању фактуре,
  • преузима пристигле информације о прихватању или одбијању издатих фактура,
  • врши електронско евидентирање обрачуна ПДВ-а.

https://www.efaktura.gov.rs/extfile/sr/136/efakture-okvirna-spec-API-2021-09-01-c.pdf

Подсећамо на рокове из Закона о електронском фактурисању у вези са обавезним почетком примене електронских фактура:

Поделите: