Објављен „Службени гласник РС“ број 99 од 18.12.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2019. години
 • ПОСЕБНЕ УЗАНСЕ у пословању шпедитерских друштава у Републици Србији

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 99 од 18.12.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план пословања са програмом приређивања игара на срећу и Финансијски план за реализацију програма приређивања игара на срећу „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2019. годину
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2018. до 2020. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области ветеринарске инспекције
 • ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца дозволе за повремени превоз и обрасца дозволе за наизменични превоз
 • ПРАВИЛНИК о обустављању и повлачењу, као и о техничкој процени медицинског средства на тржишту
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-155/2014 и издвојено мишљење судије
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-1202/2016 и сагласно издвојено мишљење судије
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-367/2016 ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3366/2016
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01322/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01323/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01324/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01325/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01326/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01327/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01328/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01329/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01330/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01331/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01332/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01333/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01334/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01335/2018-01
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о утврђивању листе репрезентативних услуга повезаних с платним рачуном
 • ОДЛУКА о утврђивању прегледа услуга и накнада повезаних с платним рачуном
 • ОДЛУКА о утврђивању изгледа и садржаја извештаја о наплаћеним накнадама
 • ОДЛУКА о садржини и начину достављања и објављивања података о накнадама које пружаоци платних услуга наплаћују корисницима платних услуга
 • ОДЛУКА о почетном капиталу, капиталу и капиталном захтеву оператора платног система
 • ОДЛУКА о спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозволе за рад платног система и сагласности на измене и допуне правила рада платног система
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника грађана
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о образовању и раду Стручне службе Заштитника грађана
 • ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије
 • ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
 • ОДЛУКА о измени Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Карађорђево”
 • ОДЛУКА о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2019. години
 • КОДЕКС пословног морала организатора професионалног управљања
 • ПОСЕБНЕ УЗАНСЕ у пословању шпедитерских друштава у Републици Србији
ОГЛАСИ

Поделите: