Објављен „Службени гласник РС“ број 98 од 10.7.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 98 од 10.7.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Грузији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Кијеву
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Грузији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Кијеву
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2020. години
 • ОДЛУКА о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији града Београда
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
 • ОДЛУКА о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за спровођење Акционог плана за Поглавље 23: Правосуђе и основна права
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за прикупљање чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Студентског центра у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Студентског центра у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије струковних студија Јужна Србија
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије струковних студија Шабац
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије струковних студија Шумадија
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање, 05 број 661-5543/2020
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање, 05 број 661-5544/2020
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Финансијског плана Агенције за реституцију за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план за 2020. годину Завода за заштиту природе Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5564/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5565/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5566/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5567/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5568/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5602/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5619/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5636/2020
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из Тарифе републичких административних такси
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-4677/2015
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-8176/2016
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 47443/14, Бољевић против Србије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о условима и начину спровођења операција на отвореном тржишту
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о условима и начину одобравања кредита за одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од вредности
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о адекватности капитала банке
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о управљању ризиком концентрације по основу изложености банке одређеним врстама производа
 • УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању цена здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
 • ОДЛУКА о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период 1. јануара – 31. децембра 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о издавању лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0080/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0228/2019-08
 • ЛИСТА лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања
Друге организације
 • ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА Коморе јавних извршитеља
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Пећинци
ОГЛАСИ

Поделите: