Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 97 od 7.7.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 97 od 7.7.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • ODLUKA o otvaranju privremenog objekta za smeštaj i lečenje lica obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 – „Štark arena”
Ministarstva
  • PRAVILNIK o bližim uslovima i načinu vršenja procene zdravstvenih tehnologija
  • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka „Đerdap” na životnu sredinu
Ustavni sud
  • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-10184/2017
Drugi državni organi i državne organizacije
  • ISPRAVKA Pravilnika o izmenama Pravilnika o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
Druge organizacije
  • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
  • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

Podelite: