Објављен „Службени гласник РС“ број 97 од 7.7.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 97 од 7.7.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • ОДЛУКА о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – „Штарк арена”
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину вршења процене здравствених технологија
  • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Ђердап” на животну средину
Уставни суд
  • ОДЛУКA Уставног суда број Уж-10184/2017
Други државни органи и државне организације
  • ИСПРАВКА Правилника о изменама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
Друге организације
  • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о допуни Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
  • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

Поделите: