Објављен „Службени гласник РС“ број 97 од 3.11.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 97 од 3.11.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2023. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2023. годину
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије за 2023. годину
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
 • УРЕДБА о измени Уредбе о условима испоруке и снабдевања природним гасом
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о критеријумима за категоризацију јавних путева
 • СТРАТЕГИЈА за развој малих и средњих предузећа за период од 2023. до 2027. године, са Акционим планом за период од 2023. до 2024. године
 • ОДЛУКА о утврђивању Центра Руме за просторно културно-историјску целину
 • ОДЛУКА о утврђивању Ватрогасног дома у Баранди за споменик културе
 • ОДЛУКА о престанку својства културног добра Стамбене зграде у Штросмајеровој улици у Зрењанину
 • ОДЛУКА о замени пољопривредног земљишта у државној својини
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за стручну анализу и предлог мера за унапређење пословања Електронске индустрије Ниш – у стечају
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о именовању привременог директора Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Привременог органа општине Гора
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Привременог органа општине Гора
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-10438/2023-1
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-10543/2023-1
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Јавног предузећа „Завод за уџбеникеˮ, Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Сибницаˮ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм ИДЕЈЕ 2023 Фонда за науку Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм подршке сарадњи са српском научном дијаспором – Заједнички истраживачки пројекти (ДИЈАСПОРА 2023) Фонда за науку Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије
 • РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Крушевца, Република Србија са општином Битољ, Република Северна Македонија
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10830/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10831/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10832/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10833/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10839/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10873/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10494/2023-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10497/2023-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10520/2023-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10522/2023-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10524/2023-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности, установљењем права службености пролаза
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Програма о изменама ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014–2020. године
 • УСКЛАЂЕНИ НАЈВИШИ ИЗНОСИ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина
 • ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Привременог органа града Врања
 • ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Привременог органа града Крагујевца
 • ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Варварин
 • ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Житорађа
 • ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Кучево
 • ИСПРАВКА Решења о именовaњу председника и чланова Привременог органа општине Мало Црниће
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре
 • ПРАВИЛНИК о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о легитимацији и опреми урбанистичког и грађевинског инспектора
 • ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини службеног знака, као и поступак затварања градилишта
 • РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
Правосуђе
 • ОДЛУКA о броју јавних тужилаца у јавним тужилаштвима
 • ОДЛУКА Државног већа тужилаца А број 681/23
 • ОДЛУКА Државног већа тужилаца А број 681/23
Други државни органи и државне организације
 • ИСПРАВКА Првилиника о измени Правилника о издавању овлашћења за обављање послова заштите од јонизујућег зрачења
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: