Објављен „Службени гласник РС“ број 97 од 15.10.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за септембар 2021. године
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 97 од 15.10.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Годишњег извештаја о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2020. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Фискалног савета за 2020. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Годишњег извештаја о раду Агенције за енергетику Републике Србије за 2020. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2020. годину
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања
Влада
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о издавању привремене дозволе за лек – вакцине за имунизацију становништва против заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022–2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса
 • НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА за процесуирање ратних злочина за период од 2021. до 2026. године
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” Нови Сад
 • ОДЛУКА о образовању Привременог надзорног тела за праћење медија током изборне кампање
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за разматрање питања нормализације ваздушног саобраћаја на Балкану
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу управника Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности управника Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Друштва с ограниченом одговорношћу Парк природе „Мокра Гора”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова – представника Владе у Комисији за избор миритеља и арбитара
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Националног савета за научни и технолошки развој
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Националног савета за научни и технолошки развој
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Ветеринарског специјалистичког института „Краљево” са седиштем у Краљеву
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Привременог органа општине Сува Река
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о именовању чланова Надзорног одбора Привредног друштва за приређивање сајмова и изложби „Београдски сајам” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија воз”, Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на висину цена приступа и цена приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима за Ред вожње за 2022/2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће – јачање капацитета локалне заједнице за смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова несреће – 2021. година”
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености, 05 број 465-9235/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености, 05 број 465-9374/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-9234/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-9369/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-9372/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-9373/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-9375/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9358/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9370/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9371/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9376/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9378/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9379/2021
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину стицања виших стручних звања у архивској делатности
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2040. године са пројекцијама до 2050. године на животну средину
 • ОДЛУКА о неприступању изради cтратешке процене утицаја стратешког документа „Дугорочна стратегија за подстицање улагања у обнову националног фонда зграда” на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 603-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 603-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 603-3/21
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врању
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ОДЛУКА о усвајању завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање за 2020. годину
 • ОДЛУКА о усклађивању висине трошкова за издавање лиценци за обављање енергетских делатности
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за септембар 2021. године
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 3426-1-I-1/2021
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 3450-1-I-1/2021
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац”, Кањижа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Суботица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Палић–Лудаш”, Палић
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавно комуналног предузећа „Градска топлана Ужице”, Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Ужице развој” Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Стан”, Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Велики парк”, Ужице
ОГЛАСИ

Поделите: