Објављен „Службени гласник РС“ број 97 од 1.11.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 97 од 1.11.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10631/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10632/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10633/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10634/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10635/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10638/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о здравственој исправности базенских вода
 • ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд — Суботица — државна граница (Келебија) на животну средину
 • СМЕРНИЦЕ Добре произвођачке праксе
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.o.o. Боград
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Прогрес”, Бачки Петровац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Комуналац”, Маглић
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Урбанизам и путеви”, Нови Бечеј
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за обављање обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин
ОГЛАСИ

Поделите: