Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 96 od 8.10.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 96 od 8.10.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • ZAKON o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica–Horgoš granica sa Mađarskom (Segedin)
 • ZAKON o zaštiti od buke u životnoj sredini
 • ZAKON o izmeni Zakona o muzejskoj delatnosti
Predsednik Republike
 • ODLUKA o imenovanju savetnika predsednika Republike
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanim elementarnom nepogodom u junu 2020. godine
 • UREDBA o cenama usluga koje vrši Agencija za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem
 • UREDBA o izmeni Uredbe o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Carska bara”
 • ODLUKA o osnivanju Obrazovno-naučnog centra „Ćoška – Rista Stajić”
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Malo Golovode i Mudrakovac
 • ODLUKA o prenosu društvenog kapitala Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. Beograd
 • ODLUKA o prenosu društvenog kapitala Društva za reosiguranje Dunav-Re a.d.o. Beograd
 • ODLUKA o obrazovanju Zajedničke grupe za unapređenje uslova poslovanja i privlačenja novih investicija u Republici Srbiji
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju na položaj generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Astronomske opservatorije u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Muzeja savremene umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Muzeja savremene umetnosti
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku i tehničku saradnju sa Državom Kuvajt
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku i tehničku saradnju sa Državom Kuvajt
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture
 • REŠENJE o imenovanju direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Cirihu, Švajcarska Konfederacija
 • REŠENJE o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Vukovaru, Republika Hrvatska
 • REŠENJE o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Vukovaru, Republika Hrvatska
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Lincu, Republika Austrija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izmena i dopuna Finansijskog plana Agencije za restituciju za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti DOO „Gas” Bečej za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Aerodrom Rosulje” sa p.o. Kruševac za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Javnog preduzeća „Aerodrom Rosulje” sa p.o. Kruševac privrednom društvu „Aerodromi Srbije” d.o.o. Niš, 05 broj 023-9190/2021
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Javnog preduzeća „Aerodrom Rosulje” sa p.o. Kruševac privrednom društvu „Aerodromi Srbije” d.o.o. Niš, 05 broj 023-9197/2021
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala „Aerodromi Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Niš
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću „Aerodromi Srbije”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9265/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9266/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9267/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9268/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9270/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9271/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9272/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9273/2021
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa
 • PRAVILNIK o metodologiji za proračun cilja kumulativne uštede energije
 • PRAVILNIK o metodologiji za proračun broja stepen dana grejanja i broja stepen dana hlađenja
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o određivanju sidrišta
 • PRAVILNIK o učeničkim zadrugama
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
 • REŠENJE o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-10205/2018 i izdvojeno mišljenje sudije
Pravosuđe
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 9864/15, Savković i Savković protiv Srbije
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu podnošenja obaveštenja o učešću u postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku čiji je ishod zaključivanje ugovora sa organom javne vlasti
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o Registru javnih funkcionera i Registru imovine i prihoda javnih funkcionera
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun naknade za operativno korišćenje luka, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0158/19-11
 • ISPRAVKA Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „HEDON LIFE” d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Pirot
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Komunalac”, Pirot
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Regionalna deponija Pirot”, Pirot
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Usluga”, Priboj
OGLASI

Podelite: