Објављен „Службени гласник РС“ број 96 од 8.10.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменaмa и допунама Закона о фискализацији
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и процедури издавања и начину коришћења безбедносног елемента
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 96 од 8.10.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
 • ЗАКОН о изменaмa и допунама Закона о фискализацији
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Привременом регистру пунолетних држављана Републике Србије којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • ЗАКОН о задуживању Републике Србије код OTP bankе Srbija a.d. Novi Sad за потребе финансирања Пројекта реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица–Хоргош граница са Мађарском (Сегедин)
 • ЗАКОН о заштити од буке у животној средини
 • ЗАКОН о измени Закона о музејској делатности
Председник Републике
 • ОДЛУКА о именовању саветника председника Републике
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом у јуну 2020. године
 • УРЕДБА о ценама услуга које врши Агенција за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока са оружјем
 • УРЕДБА о измени Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе „Царска бара”
 • ОДЛУКА о оснивању Образовно-научног центра „Ћошка – Риста Стајић”
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Мало Головоде и Мудраковац
 • ОДЛУКА о преносу друштвеног капитала Компанијe Дунав осигурање а.д.о. Београд
 • ОДЛУКА о преносу друштвеног капитала Друштва за реосигурање Дунав-Ре а.д.о. Београд
 • ОДЛУКА о образовању Заједничке групе за унапређење услова пословања и привлачења нових инвестиција у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај генералног секретара Министарства спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Астрономске опсерваторије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Правног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску и техничку сарадњу са Државом Кувајт
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску и техничку сарадњу са Државом Кувајт
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Републичког завода за заштиту споменика културе
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Републичког завода за заштиту споменика културе
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Цириху, Швајцарска Конфедерација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Вуковару, Република Хрватска
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Вуковару, Република Хрватска
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Линцу, Република Аустрија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Финансијског плана Агенције за реституцију за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ДОО „Гас” Бечеј за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Аеродром Росуље” са п.о. Крушевац за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Јавног предузећа „Аеродром Росуље” са п.о. Крушевац привредном друштву „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш, 05 број 023-9190/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Јавног предузећа „Аеродром Росуље” са п.о. Крушевац привредном друштву „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш, 05 број 023-9197/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала „Аеродроми Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Ниш
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9265/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9266/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9267/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9268/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9270/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9271/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9272/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9273/2021
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и процедури издавања и начину коришћења безбедносног елемента
 • ПРАВИЛНИК о методологији за прорачун циља кумулативне уштеде енергије
 • ПРАВИЛНИК о методологији за прорачун броја степен дана грејања и броја степен дана хлађења
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одређивању сидришта
 • ПРАВИЛНИК о ученичким задругама
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-10205/2018 и издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 9864/15, Савковић и Савковић против Србије
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину подношења обавештења о учешћу у поступку јавне набавке, приватизације или другом поступку чији је исход закључивање уговора са органом јавне власти
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Регистру јавних функционера и Регистру имовине и прихода јавних функционера
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун накнаде за оперативно коришћење лука, односно пристаништа као добра у општој употреби
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0158/19-11
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о тарифи
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Водовод и канализација”, Пирот
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Комуналац”, Пирот
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Регионална депонија Пирот”, Пирот
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Услуга”, Прибој
ОГЛАСИ

Поделите: