Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 96 od 31.12.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • ISPRAVKA Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 96 od 31.12.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o grupaciji Odbrambena industrija Srbije
 • STRATEGIJA razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period 2020–2025. godina
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
 • REŠENJE o imenovanju direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
 • REŠENJE o razrešenju direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Pančevoˮ sa sedištem u Pančevu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Pančevoˮ sa sedištem u Pančevu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta „Pančevoˮ sa sedištem u Pančevu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta „Pančevoˮ sa sedištem u Pančevu
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković” u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije — AMRES”
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine i načinu plaćanja tarifa za usluge iz nadležnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije
 • ISPRAVKA Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
 • PRAVILNIK o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o tehničkim merama i zahtevima koji se odnose na dozvoljene emisione faktore za isparljiva organska jedinjenja koja potiču iz procesa skladištenja i transporta benzina
 • PRAVILNIK o analizatorima za merenje sadržaja proteina u žitu
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila
 • PRAVILNIK o uslovima za izdavanje dozvole za rad Agencije za privremeno zapošljavanje i polaganje stručnog ispita za rad te agencije
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture
Ustavni sud
 • ODLUKA o izboru predsednika Ustavnog suda
Drugi državni organi i državne organizacije
 • NAREDBA o izmeni Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u decembru 2019. godine
 • REŠENJE o vrednosti opšteg boda od januara 2020. godine
 • REŠENJE o usklađivanju penzija, vrednosti opšteg boda, najnižeg iznosa penzije novčanih naknada, naknada pogrebnih troškova i naknada po osnovu invalidnosti od januara 2020. godine
 • REŠENJE o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2020. godini
 • REŠENJE o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija u 2020. godini
Druge organizacije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Mercata d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Mercata d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Mercata d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vod-kom”, Jabuka
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Kombrest”, Banatski Brestovac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Omoljica”, Omoljica
OGLASI

Podelite: