Објављен „Службени гласник РС“ број 96 од 27.10.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 96 од 27.10.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник
 • Републике УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Арапској Републици Египат
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш — граница Бугарске
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Мионица и образовању Привременог органа општине Мионица
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Неготин и образовању Привременог органа општине Неготин
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Пећинци и образовању Привременог органа општине Пећинци
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о отварању Конзулата Републике Србије у Гвадалахари, Сједињене Мексичке Државе
 • ОДЛУКА о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња аутопута Ниш–Мердаре (I фаза: Ниш–Плочник)”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја примењене уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Мионица
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Неготин
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Пећинци
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о именовању секретара Радне групе за пружање подршке вођењу унутрашњег дијалога о Косову и Метохији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Истанбулу, Република Турска
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Истанбулу, Република Турска
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Атлетском савезу Србије за организовање Светског атлетског првенства у дворани
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Кошаркашком савезу Србије за организовање Европског првенства за кадете
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10297/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10299/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10301/2017
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 11-10175/2017-1
 • УСКЛАЂЕНИ НАЈВИШИ ИЗНОСИ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК o начину прорачуна и приказивања удела свих врста извора енергије у продатој електричној енергији
 • ПРАВИЛНИК о висини трошкова полагања испита о професионалној оспособљености за превоз терета у друмском саобраћају
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1042/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1043/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1044/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1049/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1059/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1063/2017-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о аеродромским накнадама
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника генералног секретара — Сектор за хармонизацију у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара — Сектор за хармонизацију у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника генералног секретара — Сектор за сарадњу и извештавање у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара — Сектор за сарадњу и извештавање у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у септембру 2017. године
 • ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у трећем кварталу 2017. године
Друге организације
 • ПОСЛОВНИК о раду Скупштине Коморе јавних извршитеља
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја и њихових седишта на територији општине Инђија
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Градска топлана”, Јагодина
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац”, Кнић
 • РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод Златибор”, Чајетина
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Топлана”, Бечеј
ОГЛАСИ

Поделите: