Објављен „Службени гласник РС“ број 96 од 2.11.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о порезу на додату вредност
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 96 од 2.11.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о критеријумима одрживости за биогорива, биотечности и горива из биомасе
 • УРЕДБА о измени и допунама Уредбе о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама
 • ОДЛУКА о измени Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године
 • АКЦИОНИ ПЛАН за период од 2023. до 2026. године за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године
 • ИСПРАВКА Решења о именовaњу председника и чланова Привременог органа општине Александровац
 • ИСПРАВКА Решења о именовaњу председника и чланова Привременог органа општине Владичин Хан
 • ИСПРАВКА Решења о именовaњу председника и чланова Привременог органа општине Голубац
 • ИСПРАВКА Решења о именовaњу председника и чланова Привременог органа општине Медвеђа
 • ИСПРАВКА Решења о именовaњу председника и чланова Привременог органа општине Трговиште
 • ИСПРАВКА Решења о именовaњу председника и чланова Привременог органа општине Ћићевац
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о порезу на додату вредност
 • ПРАВИЛНИК о начину и мерилима за одређивање минималног одрживог протока
 • ПРАВИЛНИК о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода – уређаја за точење горива
 • ПРАВИЛНИК о саветнику за хемикалије и условима за обуку и проверу знања саветника за хемикалије
 • ПРАВИЛНИК о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
 • ПРАВИЛНИК о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге
 • ПРАВИЛНИК о стандардима компетенција секретара установе образовања и васпитања
 • ПРАВИЛНИК о полагању испита за лиценцу за секретара установе образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1002/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1003/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1004/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1005/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1006/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1007/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1008/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1009/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1010/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1011/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судија, број 119-05-1012/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1013/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1014/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1015/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1016/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1017/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1018/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1019/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1020/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1021/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1022/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1023/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1024/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1025/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1026/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1027/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1028/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1029/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1030/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1031/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1032/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1033/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1034/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1035/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1036/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1037/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1038/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1039/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1040/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1041/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1042/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1043/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1044/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1045/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1046/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1047/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1048/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1049/2023-01
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о утврђивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 17. децембар 2023. године
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о услугама везе за пренос података за Јединствено европско небо
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о организацији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • УПУТСТВО о измени Упутства за коришћење Портала јавних набавки
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у октобру 2023. године
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Националне службе за запошљавање за 2024. годину
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2024. годину
Друге организације
 • ОДЛУКА о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд

Поделите: