Објављен „Службени гласник РС“ број 95 од 26.8.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јун 2022. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 95 од 26.8.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о нотификацији и информисању о техничким прописима, оцењивању усаглашености и стандардима
 • УРЕДБА о мрежним правилима која се односе на прикључење на мрежу производних јединица
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6685/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6686/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6628/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6629/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6683/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6684/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6680/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6549/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6682/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6550/2022
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу националног спортског признања, 05 број 661-6551/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана о изменама Финансијског плана Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника аеродромских услуга „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш – Аеродром Росуље Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6561/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6567/2022-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6564/2022-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6653/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 456-6655/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6661/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6557/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6558/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6563/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6565/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6566/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6568/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6612/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6613/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6656/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6658/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6662/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о врстама отпада које се могу третирати у мобилним постројењима и врстама мобилних постројења за које се издаје дозвола за третман отпада
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о критеријумима за одређивање нуспроизвода и обрасцу извештаја о нуспроизводима, начину и роковима за његово достављање
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржини захтева за упис у Регистар нуспроизвода и Регистар отпада који је престао да буде отпад
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења регистара који се односе на техничке прописе
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-719/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-733/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-747/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-774/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-804/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-807/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-810/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Други државни органи и државне организације
 • ПРОГРАМ Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0230/21-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0531/21-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0257/21-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0042/22-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0045/22-11
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јун 2022. године
 • ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2022. године
 • ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији за период јул 2021. – јун 2022. године у односу на период јул 2020. – јун 2021. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, CYRUS ENERGY д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, CYRUS ENERGY д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Врбас-гас, Врбас
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП Врбас-гас, Врбас
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Интерклима д.о.о. Врњачка Бања
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, Интерклима д.о.о. Врњачка Бања
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП 7. октобар, Нови Кнежевац
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈКП 7. октобар, Нови Кнежевац
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Сигас д.о.о. Пожега
 • ОДЛУКА о цени приступу систему за дистрибуцију природног гаса, Сигас д.о.о. Пожега
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Елгас Сента
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП Елгас Сента
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Ресава-гас д.о.о. Свилајнац
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, Ресава-гас д.о.о. Свилајнац
ОГЛАСИ

Поделите: