Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 94 od 27.12.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ODLUKA o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2020. godini
 • ODLUKA o izmenama Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o sadržini popisnih listi i načinu utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na refundaciju PDV plaćenog od 1. januara do 26. jula 2005. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 94 od 27.12.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije
 • STRATEGIJA odbrane Republike Srbije
 • STRATEGIJA nacionalne bezbednosti Republike Srbije
 • ODLUKA o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije
 • ODLUKA o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Islamskoj Republici Gambiji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Abudži
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Komonveltu Australija
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Federativnoj Republici Brazil
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kanadi
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Indiji
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2020. godinu
 • UREDBA o obavljanju poslova sa finansijskim derivatima u cilju upravljanja javnim dugom Republike Srbije
 • UREDBA o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • UREDBA o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane nabavke putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza
 • UREDBA o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo
 • UREDBA o utvrđivanju Liste delatnosti u oblastima u kojima se obavljaju delatnosti od opšteg interesa i u kojima se koriste informaciono-komunikacioni sistemi od posebnog značaja
 • UREDBA o Planu zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2020. godinu
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
 • UREDBA o sadržini i načinu vođenja evidencije privrednih subjekata koji obavljaju određenu komunalnu delatnost
 • UREDBA o režimu graničnih provera stranih i domaćih plovila
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke, pristaništa i privremena pretovarna mesta
 • UREDBA o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Brzansko moravište”
 • ODLUKA o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2020. godini
 • ODLUKA o izmenama Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • ODLUKA o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2020. godinu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu
 • ODLUKA o proglašenju prestanka elementarne nepogode
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta „Rekonstrukcija i modernizacija pruge Resnik — Mladenovac — Velika Plana — Niš — Preševo (granica sa Republikom Severnom Makedonijom)”
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za usmeravanje aktivnosti u vezi sa osnivanjem „Hemijskog parkaˮ u Prahovu od 2020. do 2022. godine
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja
 • REŠENJE o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Oklandu, Novi Zeland
 • REŠENJE o prestanku dužnosti počasnog konzula Srbije i Crne Gore u Republici Italiji
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Privrednog društva „Prosvetni pregled” d.o.o. Beograd za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Koridori Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za zaštitu konkurencije za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Trogodišnji program poslovanja Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd za period 2020‒2022. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Trogodišnji program poslovanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd za period 2020–2022. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na izmenu Odluke o raspodeli iskazane dobiti Javnog preduzeća „Službeni glasnik” prema Finansijskom izveštaju za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Privrednog društva s ograničenom odgovornošću za strateški otkup i distribuciju poljoprivrednih proizvoda „Metohijaˮ, Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbija Voz”, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika aerodromskih usluga i usluga zemaljskog opsluživanja „Aerodromi Srbije” d.o.o. Niš — Ogranak Aerodrom Morava Kraljevo
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika aerodromskih usluga i usluga zemaljskog opsluživanja „Aerodromi Srbije” d.o.o. Niš — Aerodrom „Konstantin Veliki” Niš
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži reč „Serbia”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-13161/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-13163/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-13165/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-13167/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-13171/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem prava službenosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12932/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12933/2019
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade
 • ZAKLJUČAK o utvrđivanju Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o sadržini popisnih listi i načinu utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na refundaciju PDV plaćenog od 1. januara do 26. jula 2005. godine
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima koje treba da ispunjavaju objekti za životinjske otpatke i pogoni za preradu i obradu životinjskih otpadaka
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju
 • PRAVILNIK o kategorizaciji vanrednih događaja, načinu sprovođenja istrage i vođenja evidencije o vanrednom događaju, o obrascu evidencije i obrascu izveštaja o vanrednim događajima nastalim tokom rada žičare za transport lica
 • PRAVILNIK o bližim uslovima i obavezama za delovanje u oblasti javnog zdravlja
 • PRAVILNIK o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2020. godinu
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02468/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02469/2019-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o uslovima za kategorizaciju radijacionih delatnosti
Druge organizacije
 • ANEKS III Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javno komunalnog preduzeća „Bioktoš”, Užice
 • REŠENJE o imenovanju direktora JP „Ljubovija”, Ljubovija
OGLASI

Podelite: