Објављен „Службени гласник РС“ број 94 од 19.10.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 94 од 19.10.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о Националној академији за јавну управу
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о државним службеницима
 • ЗАКОН о изменама Закона о информационој безбедности
 • ЗАКОН о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, РС број 35
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
 • ОДЛУКА o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 37
 • ОДЛУКА o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 38
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
 • ОДЛУКА o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 46
 • ОДЛУКА o измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, РС број 47
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2017. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
 • НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА за спречавање и борбу против тероризма за период 2017–2021. година
 • ОДЛУКА о образовању Националног савета за развој туризма Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца — заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Музеја историје Југославије — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Музеја Југославије, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова — представника Владе у Комисији за избор миритеља и арбитара
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Национални парк Фрушка Гора”, Сремска Каменица
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о уступању робе без накнаде
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о утврђивању листе означених лица
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју
 • ПРАВИЛНИК о условима које треба да испуњавају објекти за животињске отпатке и погони за прераду и обраду животињских отпадака
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима за признавање, поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и о начину производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о шумском реду
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о условима и начину коришћења средстава Фонда за солидарну помоћ
 • РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
Други државни органи и државне организације
 • НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
Друге организације
 • ОДЛУКА Адвокатске коморе Београда број 2830/2017
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис Крагујевац”, Крагујевац
ОГЛАСИ

Поделите: