Објављен „Службени гласник РС“ број 92 од 29.6.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 92 од 29.6.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури
 • ОДЛУКА о покретању поступка испитивања за увођење мера заштите од прекомерног увоза ребрастог бетонског челика
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење и реализацију пројекта „Изградња београдске обилазнице Е70/Е75, деоница Бубањ поток – Панчево (Сектор Ц)”
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1540 Савета безбедности Уједињених нација о спречавању ширења оружја за масовно уништавање и средстава за њихово преношење (2018–2022)
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд за период 2020‒2022. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд за период 2020‒2022. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србијеˮ за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Транснафта” а.д. Панчево за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Транспортгас Србијаˮ д.о.о. Нови Сад за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Подунавље” друштво с ограниченом одговорношћу, Ковин за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи обрачун Фонда солидарности за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно снабдевање
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о оверавању електрокардиографа
 • ПРАВИЛНИК о оверавању мерних уређаја који су саставни део инфузионих и перфузионих пумпи
 • ПРАВИЛНИК о оверавању мерних уређаја који су саставни део анестезиолошких система
 • ПРАВИЛНИК о оверавању мерних уређаја који су саставни део дефибрилатора
 • ПРАВИЛНИК о оверавању мерних уређаја који су саставни део дијализних апарата
 • ПРАВИЛНИК о оверавању мерних уређаја који су саставни део неонаталних и педијатријских инкубатора и реанимационих топлих столова
 • ПРАВИЛНИК о оверавању мерних уређаја који су саставни део респиратора
 • ПРАВИЛНИК о оверавању мерних уређаја који су саставни део ултразвучних физиотерапијских уређаја
 • ПРАВИЛНИК о оверавању мерних уређаја који су саставни део вишефункцијских уређаја за мониторинг пацијента
 • ПРАВИЛНИК о оверавању мерних уређаја који су саставни део високофреквенцијских хируршких ножева и високофреквенцијског хируршког прибора
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о допунама Пословника Републичке изборне комисије
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о допуни Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о допуни Посебног колективног уговора за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија

Поделите: