Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 92 od 27.10.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmeni Zakona o porezima na imovinu
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 92 od 27.10.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu
 • ZAKON o javnom informisanju i medijima
 • ZAKON o elektronskim medijima
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • ZAKON o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • ZAKON o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • ZAKON o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • ZAKON o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • ZAKON o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • ZAKON o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana
 • ZAKON o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • ZAKON o izmeni Zakona o porezima na imovinu
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • ZAKON o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • ZAKON o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • ZAKON o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije”, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovljivih izvora energije u Srbiji (APRES), Faza I)
 • ZAKON o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • ZAKON o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu
 • ZAKON o zaduživanju Republike Srbije kod UniSredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu
 • ZAKON o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo” Beograd
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu
 • ODLUKA o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju
 • ODLUKA o izboru predsednika i članova Republičke komisije za energetske mreže
 • ODLUKA o izboru člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • ODLUKA o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE odredbe člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 25/19)

Podelite: