Објављен „Службени гласник РС“ број 92 од 27.10.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о eлeктрoнскoм фaктурисaњу
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама Закона о порезу на доходак грађана
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о измени Закона о порезима на имовину
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о дувану
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 92 од 27.10.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о буџету Републике Србије за 2024. годину
 • ЗАКОН о јавном информисању и медијима
 • ЗАКОН о електронским медијима
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о буџетском систему
 • ЗАКОН о посебним поступцима ради реализације међународне специјализоване изложбе EXPO BELGRADE 2027
 • ЗАКОН о допуни Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о eлeктрoнскoм фaктурисaњу
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о дувану
 • ЗАКОН о допуни Закона о јавним медијским сервисима
 • ЗАКОН о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању
 • ЗАКОН о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
 • ЗАКОН о изменама Закона о порезу на доходак грађана
 • ЗАКОН о изменама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
 • ЗАКОН о измени Закона о порезима на имовину
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о јавним набавкама
 • ЗАКОН о измени и допуни Закона о Уставном суду
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заштити права на суђење у разумном року
 • ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2022. годину
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о уџбеницима
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
 • ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електропривреда Србије”, Београд (ЕПС) (Програм за убрзање развоја обновљивих извора енергије у Србији (APRES), Фаза I)
 • ЗАКОН о задуживању Републике Србије код NLB KOMERCIJALNЕ BANKЕ AD BEOGRAD за потребе финансирања Пројекта изградње обилазнице око Крагујевца
 • ЗАКОН о задуживању Републике Србије код Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд за потребе финансирања Пројекта Изградње линијске инфраструктуре за потребе развоја нове области у оквиру изградње Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима на територији градске општине Сурчин у Београду
 • ЗАКОН о задуживању Републике Србије код UniСredit Bank Srbija a.d. Beograd за потребе финансирања Пројекта Изградње линијске инфраструктуре за потребе развоја нове области у оквиру изградње Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима на територији градске општине Сурчин у Београду
 • ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд по основу задужења Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго” Београд
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2024. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2024. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2024. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2024. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину
 • ОДЛУКА о именовању чланова Надзорног одборa за изборну кампању
 • ОДЛУКА о избору председника и чланова Републичке комисије за енергетске мреже
 • ОДЛУКА о избору члана Већа Агенције за спречавање корупције
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
 • АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредбе члана 243. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19)

Поделите: