Објављен „Службени гласник РС“ број 92 од 22.9.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УПУТСТВО о допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 92 од 22.9.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Народној Демократској Републици Алжир
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Руској Федерацији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Сувереном Војном Болничком Реду Светог Јована од Јерусалима, Родоса и Малте
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Сувереном Војном Болничком Реду Светог Јована од Јерусалима, Родоса и Малте
Влада
 • ОДЛУКА о оснивању Дома здравља Зубин Поток
 • ОДЛУКА о оснивању Дома здравља Звечан
 • ОДЛУКА о образовању Националног комитета за спровођење Конвенције за заштиту културних добара у случају оружаних сукоба
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење реализације Споразума о сарадњи између Републике Србије и UGT Renewables
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8610/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8611/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8612/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8615/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8616/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8617/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Дунав и Тиса” друштво са ограниченом одговорношћу Сомбор за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника дрвних сортимената, превоза и других услуга Јавног предузећа „Национални парк Тараˮ Бајина Башта
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8630/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8632/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8634/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8635/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8637/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8640/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8641/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8642/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8496/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8590/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8631-2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8636/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8638/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8639/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8643/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8646/2021
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • ИСПРАВКА Одлуке о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи
 • ПРАВИЛНИК о означавању енергетске ефикасности електронских екрана
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00653/2021-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-00649/2021-09
Правосуђе
 • ОДЛУКА о именовању заменика члана Дисциплинске комисије Високог савета судства, број 119-05-982/2021-01
 • ОДЛУКА о именовању заменика члана Дисциплинске комисије Високог савета судства, број 119-05-983/2021-01
Народна банка Србије
 • УПУТСТВО о допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунaмa Правилника о тарифи, број 2/0-01-19/62-12
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунaмa Правилника о тарифи, број 7/3-105-766/22-19
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступању по захтеву извршног повериоца Комори јавних извршитеља за одређивање јавног извршитеља којем се подноси предлог за добровољно намирење новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности, предлог за извршење на основу веродостојне и извршне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности и предлог за извршење у којем је као извршни дужник назначен директни или индиректни корисник буџетских средстава
 • ПРАВИЛНИК о опремљености и уређености канцеларије јавног извршитеља
 • ПРАВИЛНИК о стручном усавршавању јавних извршитеља
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину подношења извештаја о имовини и редовног годишњег финансијског извештаја јавног извршитеља
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Пословника о раду Извршног одбора Коморе јавних извршитеља
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о одређивању матичног подручја
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Гас” Темерин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Горњи Милановац” Горњи Милановац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” Стара Пазова
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Стара Пазова
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција” Стара Пазова
ОГЛАСИ

Поделите: