Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 90 od 21.11.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 90 od 21.11.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o akreditaciji, načinu angažovanja i naknadama realizatora i sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene državnog puta IB reda broj 27 Loznica–Valjevo–Lazarevac, deonica Iverak–Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd — Južni Jadran, deonica Beograd–Požega)
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Surčin i Novi Beograd
 • REŠENJE o razrešenju upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog društva „Savaˮ d.o.o. Šabac za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa rada Razvojne agencije Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Transnafta” Pančevo za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, 05 broj 023-10898/2018
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, 05 broj 023-10952/2018
 • REŠENJE o davanju saglasnosti da fondacija u svom nazivu sadrži naziv „Srbija”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Novi Bečej, Republika Srbija i grada Šandorfalva, Mađarska
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Vrnjačka Banja, Republika Srbija i grada Rečica, Republika Belorusija
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401–11229/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11230/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401–11261/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10677/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10678/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10679/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10683/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10687/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10825/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10827/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10833/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10676/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11111/2018
Ministarstva
 • PRAVILNIK o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora, odnosno kontrole na osnovu procene rizika i posebnim elementima programa inspekcijskog nadzora, odnosno kontrole iz delokruga budžetske inspekcije
 • PRAVILNIK o određivanju melioracionih područja i njihovih granica
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja
 • PRAVILNIK o uslovima u pogledu zdravstvene sposobnosti članova posade brodova i drugih plovila, kao i uslovima i načinu vršenja zdravstvenog nadzora
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-41/2016
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Ubu
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 50586/07, Dobrila Bogićević Ristić protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 26739/16, Ilić protiv Srbije
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o načinu i kriterijumima za utvrđivanje bitnih platnih sistema
Republička izborna komisija
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata članova Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Monus” d.o.o. Beograd — Zemun
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „12. septembar”, Bajina Bašta
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za proizvodnju i isporuku toplotne energije „BB TERM”, Bajina Bašta
OGLASI

Podelite: