Објављен „Службени гласник РС“ број 90 од 21.11.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 90 од 21.11.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд — Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега)
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Сурчин и Нови Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу управника Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности управника Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног друштва „Саваˮ д.о.о. Шабац за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Транснафта” Панчево за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, 05 број 023-10898/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, 05 број 023-10952/2018
 • РЕШЕЊЕ o давању сагласности да фондација у свом називу садржи назив „Србија”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Нови Бечеј, Република Србија и града Шандорфалва, Мађарска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Врњачка Бања, Република Србија и града Речица, Република Белорусија
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–11229/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11230/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–11261/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10677/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10678/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10679/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10683/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10687/2018
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10825/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10827/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10833/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-10676/2018
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-11111/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора, односно контроле на основу процене ризика и посебним елементима програма инспекцијског надзора, односно контроле из делокруга буџетске инспекције
 • ПРАВИЛНИК о одређивању мелиорационих подручја и њихових граница
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
 • ПРАВИЛНИК о условима у погледу здравствене способности чланова посаде бродова и других пловила, као и условима и начину вршења здравственог надзора
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-41/2016
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Убу
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 50586/07, Добрила Богићевић Ристић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 26739/16, Илић против Србије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о начину и критеријумима за утврђивање битних платних система
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета румунске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета чешке националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд — Земун
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „12. септембар”, Бајина Башта
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије „ББ ТЕРМ”, Бајина Башта
ОГЛАСИ

Поделите: