Објављен „Службени гласник РС“ број 90 од 20.12.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај
 • ПРАВИЛНИК о поступку добровољног намирења новчаног потраживања пре покретања извршног поступка

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 90 од 20.12.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ИСПРАВКА Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
Влада
 • УРЕДБА о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије
 • УРЕДБА о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2019. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2019. годину
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2019. години
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о највишој допуштеној старости бродова за упис у један од уписника бродова
 • ОДЛУКА о оснивању Научно-образовног центра „Шумадијска академија”
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Стоматолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Стоматолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Установе студентско одмаралиште „Београд”
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Установе студентско одмаралиште „Београд”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Установе Студентски културни центар
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Установе Студентски културни центар
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Установе Дом културе „Студентски град”
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Установе Дом културе „Студентски град”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Установе Студентски центар „Београд”
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Установе Студентски центар „Београд”
 • РЕШЕЊЕ о именовању Националног координатора за контролу малог и лаког оружја
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12748/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12750/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12747/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12745/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12743/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12741/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12739/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12751/2019
 • РЕШЕЊЕ o додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12744/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12749/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12753/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12746/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12742/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12752/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12756/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12754/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12755/2019
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Србијагас”, Нови Сад за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” за период 2019–2028. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Привредног друштва Енерго-зелена д.о.о. Инђија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Ерозија” друштво с ограниченом одговорношћу, Ниш за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Образовно-културног центра „Вук Караџић”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о ценама за пружање услуга корисницима Научно-образовно културног центра „Вук Караџић”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12880/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12881/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12882/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12883/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12884/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12885/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12887/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12896/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12907/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12522/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12523/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12524/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12526/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12530/2019
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ пореза на употребу, држање и ношење добара
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о условима у погледу објеката и опреме које морају испуњавати одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима, као и о условима у погледу стручног кадра које морају испуњавати организације са посебним овлашћењима
 • ПРАВИЛНИК о техничким захтевима за црепове и фазонске комаде од глине и црепове и фазонске комаде од бетона за покривање кровова и облагање зидова
 • ПРАВИЛНИК о техничким захтевима за керамичке плочице
 • ПРАВИЛНИК о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум-силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај
 • ПРАВИЛНИК о поступку добровољног намирења новчаног потраживања пре покретања извршног поступка
 • ПРАВИЛНИК о стандардима професионалног понашања јавних извршитеља
 • ПРАВИЛНИК о притужбеном поступку у Министарству унутрашњих послова
 • ПРАВИЛНИК о условима у погледу материјално-техничке и кадровске опремљености добровољних ватрогасних јединица
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 638-1/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 638-2/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 638-3/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 638-4/19
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2471/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2472/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2473/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2474/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2475/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2476/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2477/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2478/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-2479/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2480/2019-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ Заштитника грађана број 361-377/19
 • РЕШЕЊЕ Заштитника грађана број 361-391/19
 • РЕШЕЊЕ Заштитника грађана број 361-400/19
 • РЕШЕЊЕ Заштитника грађана број 361-412/19
 • РЕШЕЊЕ Заштитника грађана број 361-423/19
 • РЕШЕЊЕ Заштитника грађана број 361-441/19
 • РЕШЕЊЕ Заштитника грађана број 361-465/19
 • РЕШЕЊЕ Заштитника грађана број 361-488/19
 • ИСПРАВКА Правилника о контроли радиоактивности робе приликом увоза, извоза и транзита
Друге организације
 • ПОСЛОВНИК о раду Скупштине Инжењерске коморе Србије
 • ПРАВИЛНИК Суда части Инжењерске коморе Србије
 • ПРАВИЛНИК о Листи забрањених допинг средстава
 • РЕШЕЊЕ председника Коморе јавних извршитеља број Ки 815/2019
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.o.o. Нови Сад
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Владимирци
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Наш дом”, Апатин
ОГЛАСИ

Поделите: