Објављен „Службени гласник РС“ број 90 од 17.9.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 90 од 17.9.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2021. години
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Линцу, Република Аустрија
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о утврђивању летњиковца породице Пејачевић у Јарковцима за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању мера заштите, границе заштићене околине и мера заштите заштићене околине Зграде „Митрополије” у Новом Пазару, непокретног културног добра
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Ваљево и Попучке
 • ОДЛУКА о образовању Савета за унапређење међугенерацијске сарадње и солидарности
 • ОДЛУКА о образовању Савета за питања старости и старења
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
 • ОДЛУКА о образовању Координaциoнoг тeлa зa координацију стратешких активности предвиђених Програмом трансформације Пореске управе за период 2021–2025. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника Управног одбора Института за примену науке у пољопривреди у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за повртарство Смедеревска Паланка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Научног института за ветеринарство Србије из Београда
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Научног института за ветеринарство Србије из Београда
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за финансирање локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8547/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8549/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8544/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8550/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8541/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8539/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8543/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8546/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8540/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8542/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8545/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8363/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8364/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8365/2021
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу националног спортског признања за остварен спортски резултат
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм активности Друштва Србије за борбу против рака за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8533/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8534/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8535/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8536/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8537/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8538/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8554/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8555/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8556/2021
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о максималним концентрацијама одређених контаминената у храни
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија при складиштењу и држању уља за ложење и гасних уља
 • УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-6/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-7/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-8/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-9/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-10/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-11/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-12/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-13/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-14/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-15/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-16/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-17/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-18/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-19/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-20/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-21/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-22/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 545-23/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 546-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 546-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 546-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 546-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 546-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 546-6/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 546-7/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 546-8/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 546-9/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 546-10/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 554-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 554-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 554-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 554-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 554-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 554-6/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 496-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 496-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 496-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 562-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова
Правосуђе
 • ОДЛУКА о изменама Етичког кодекса
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0416/19-11
 • ЛИСТА лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директорa Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад” Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: