Објављен „Службени гласник РС“ број 9 од 5.2.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 9 од 5.2.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2021. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије за 2021. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2021. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке унапређењу иновационих капацитета на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за 2021. годину
 • УРЕДБА о минималним техничким условима код обавезне уградње система техничке заштите у банкама и другим финансијским организацијама
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја мећународног путничког пристаништа у Новом Саду
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта „Српско-кинески индустријски парк Михајло Пупинˮ
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју посебних саветника министара и мерилима за накнаду за њихов рад
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
 • ОДЛУКА о образовању Националног савета за заштиту потрошача
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и повезаних санитарних мрежа
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду Предлога стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије од 2021. до 2025. године
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за прикупљање чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор саобраћаја и услуга транспорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу управника Народне библиотеке Србије – Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности управника Народне библиотеке Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Југословенске кинотеке – Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Југословенске кинотеке
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Југословенске кинотеке
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Југословенске кинотеке
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Филмског центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Надзорног одбора Филмског центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Филмског центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Надзорног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Установе Студентски центар „Београд”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Установе Студентски центар „Београд”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Саобраћајног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Саобраћајног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Академије струковних студија Јужна Србија
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Академије струковних студија Јужна Србија
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије струковних студија косовско метохијска
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • РЕШЕЊЕ о престанку функције члана Управног одбора Правосудне академије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Правосудне академије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за одобравање употребе службених возила
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” Београд
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Срећно” у Ћуприји
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа „Срећно” у Ћуприји
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика директора Клиничког центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности заменика директора Универзитетског клиничког центра Србије
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Радне групе за праћење реализације пројекта „Изградња Националног фудбалског стадиона, са пратећим садржајем”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за квалификације за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за квалификације за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за привредне регистре за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ДОО „Гас” Бечеј за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, организовања и функционисања, изградње и развоја Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа у Краљеву о обављању друге делатности
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1085/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1091/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1106/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-910/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-912/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-921/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-922/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-923/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-924/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-925/2021
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности удружења послодаваца
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката, број 110-00-308/2019-02
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката, број 110-00-181/2015-02
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству
ОГЛАСИ

Поделите: