Објављен „Службени гласник РС“ број 9 од 4.2.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 9 од 4.2.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама
 • ЗАКОН о хидрографској делатности
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају
 • ЗАКОН о измени Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности
 • ЗАКОН о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију
 • ЗАКОН о Регистру просторних јединица и Адресном регистру
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о тржишту капитала
 • ЗАКОН о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године
 • ОДЛУКА о одузимању својства добра у општој употреби делу железничке инфраструктуре, РС број 1
 • ОДЛУКА о одузимању својства добра у општој употреби делу железничке инфраструктуре, РС број 2
 • АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредбе члана 48. став 6. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15, 106/16 — аутентично тумачење, 113/17 — аутентично тумачење и 54/19)
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК o измени и допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија
 • ПРАВИЛНИК о подацима које садржи евиденција оператора информационо-комуникационих система од посебног значаја
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-266/2016
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-1006/18-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Статута Фармацеутске коморе Србије
 • ОДЛУКА о изменама о допунама Одлуке о утврђивању износа надокнада за упис у именик, за издавање и обнављање лиценце, за издавање извода из именика, уверења и потврда из евиденција Фармацеутске коморе Србије
ОГЛАСИ

Поделите: