Објављен „Службени гласник РС“ број 88 од 22.6.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 88 од 22.6.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА”
 • УРЕДБА о систематском праћењу стања и квалитета земљишта
 • УРЕДБА о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2018. годину
 • УРЕДБА о установљавању ловних подручја на територији Републике Србије
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја пристаништа за сопствене потребе за претовар нафте и нафтних деривата у Баричу
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја пристаништа за посебне намене за претовар нафте и деривата нафте у Ковину
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о Плану мреже здравствених установа
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац–Лозница
 • ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о спровођењу здравствених прегледа спортиста и спортских стручњака
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-160/2020-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-161/2020-09
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу
 • РЕШЕЊЕ о издавању лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика
ОГЛАСИ

Поделите: