Објављен „Службени гласник РС“ број 88 од 19.10.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 88 од 19.10.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Гани, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Абуџи
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Гани
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора – шефа Сталне мисије Републике Србије при Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама у Женеви
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Словачкој Републици
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија
 • ПРАВИЛНИК о евиденцији и документацији о издржаваним лицима
 • ПРАВИЛНИК о евиденцији и документацији о лицима према којима је извршено насиље у породици и о лицима против којих је одређена мера заштите од насиља у породици
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења Јединственог личног регистра усвојења
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења евиденције и документације о усвојеној деци
 • ПРАВИЛНИК о евиденцији и документацији о штићеницима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова
 • УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене „БИО4 Кампус” на животну средину
 • ИЗМЕНА ОДЛУКЕ о изради Стратешке процене утицаја Интегрисаног националног енергетског и климатског плана Републике Србије за период од 2021. године до 2030. године са пројекцијама до 2050. године на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о упису политичке странке у Регистар политичких странака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 547-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 547-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 547-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 547-5/23
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-53/2021
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУo-9/2023
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-929/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-930/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-931/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-932/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-933/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-934/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-935/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-937/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-938/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-939/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-940/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-941/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-942/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-943/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-944/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-945/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-947/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-948/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-949/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-950/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-951/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-952/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-953/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-954/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-955/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-956/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-957/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-958/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-959/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-960/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-961/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-962/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-963/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-964/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-965/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-966/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-967/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-968/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-969/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-970/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-971/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-972/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-973/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-974/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-975/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-976/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-977/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-978/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о минималном садржају, нивоу детаљности и начину објављивања стандардних понуда
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о тарифи
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Oдлуку о допуни Одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0503/22-11
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о тарифи
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о измени Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији

Поделите: