Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 87 od 13.11.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 87 od 13.11.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o policiji
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju
 • ZAKON o dopuni Zakona o zaštiti od požara
 • ZAKON o kritičnoj infrastrukturi
 • ZAKON o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije
 • ZAKON o dobrovoljnom vatrogastvu
 • ZAKON o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • ZAKON o izmenama Zakona o parničnom postupku
 • ZAKON o zaštiti podataka o ličnosti
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera
 • ZAKON o besplatnoj pravnoj pomoći
 • ZAKON o lobiranju
 • ZAKON o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova

Podelite: