Објављен „Службени гласник РС“ број 87 од 13.11.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 87 од 13.11.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о полицији
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о детективској делатности
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу
 • ЗАКОН о допуни Закона о заштити од пожара
 • ЗАКОН о критичној инфраструктури
 • ЗАКОН о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције
 • ЗАКОН о добровољном ватрогаству
 • ЗАКОН о измени Закона о уређењу судова
 • ЗАКОН о изменама Закона о парничном поступку
 • ЗАКОН о заштити података о личности
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера
 • ЗАКОН о бесплатној правној помоћи
 • ЗАКОН о лобирању
 • ЗАКОН о допуни Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова

Поделите: