Објављен „Службени гласник РС“ број 87 од 10.9.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2022. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 87 од 10.9.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКA о избору вицегувернера Народне банке Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 53
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 54
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечије недеље” у 2021. години
 • ОДЛУКА о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2022. године
 • ОДЛУКА о образовању Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима
 • ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за креирање и спровођење оперативног плана за приступачност за период од 2020. до 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Музеја Југославије, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Музеја Југославије, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Чачак
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Чачак
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању заменика члана – представника Владе у Социјално-економском савету Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Аеродром Росуљe” са п.о. Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Универзитетске дечје клинике
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Универзитетске дечје клинике
 • РЕШЕЊЕ оименовању члана Управног одбора Клиничко-болничког центра „Звездара”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Штутгарту, Савезна Република Немачка
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8294/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8305/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8303/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8299/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8290/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8302/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8287/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8311/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8289/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8295/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8301/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8292/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8297/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8307/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8313/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за безбедност саобраћаја за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Развојне агенције Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Развојне агенције Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Развојне агенције Србије према Финансијском извештају за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Сава” друштво са ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8212/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8213/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8319/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8320/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8321/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8322/2021-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8323/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8324/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8325/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8327/2021
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о шумском реду
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања
 • ПРАВИЛНИК о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2022. годину
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи
 • ПРАВИЛНИК o критеријумима под којима корисници средстава могу бити изузети од обавезе вршења енергетског прегледа
 • ПРАВИЛНИК о контроли система за грејање зграда
 • ПРАВИЛНИК о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2021. годину
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-863/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-864/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-865/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-866/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-867/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-868/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-869/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-870/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-871/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-872/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-873/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-874/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-875/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-876/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-877/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-878/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-879/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА o престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Чачку
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Вршцу
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о поступку по приговору и притужби корисника финансијских услуга
 • ОДЛУКА о приговору правног лица и поступању банке по том приговору
 • ОДЛУКА о поступку по приговору корисника услуге осигурања
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету мађарске националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК o утврђивању правила за спровођење функција мреже управљања ваздушним саобраћајем (АТМ)
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0403/20-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о разрешењу и именовању директора друштва
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга”, Босилеград
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Наш Дом”, Пожега
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора КСП „Стан” ЈП Деспотовац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП Путеви Рашка из Рашке
ОГЛАСИ

Поделите: