Објављен „Службени гласник РС“ број 86 од 9.11.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о условима за припрему документа за поуздано електронско чување и форматима документа који су погодни за дуготрајно чување
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 86 од 9.11.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 56
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 57
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца, РС број 58 ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца, РС број 59
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Вишег суда у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Прекршајног суда у Нишу
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Трећег основног суда у Београду
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Влада
 • УРЕДБА о проглашењу Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље”
 • УРЕДБА о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019–2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса
 • УРЕДБА о условима за припрему документа за поуздано електронско чување и форматима документа који су погодни за дуготрајно чување
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона
 • ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV PČINJA” д.о.о. Врање
 • ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV IBAR” д.о.о. Краљево
 • ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV SAVA” д.о.о. Сремска Митровица
 • ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV TISA” д.о.о. Нови Сад
 • ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV LEPENICA” д.о.о. Крагујевац
 • ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV DUNAV” д.о.о. Нови Сад
 • ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV AVALA” д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању цене складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе у циљу припреме и израде Нацрта закона који ће на целовит начин регулисати питање финансијске помоћи и подршке српском становништву на територији АП Косово и Метохија
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Радне групе за унапређење система паушалног опорезивања
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију активности у вези са поверавањем индиректног управљања програмом ИПАРД
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Севернобачког управног округа са седиштем у Суботици
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Севернобачког управног округа са седиштем у Суботици
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Подунавског управног округа са седиштем у Смедереву
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Браничевског управног округа са седиштем у Пожаревцу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Браничевског управног округа са седиштем у Пожаревцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Поморавског управног округа са седиштем у Јагодини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Поморавског управног округа са седиштем у Јагодини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Борског управног округа са седиштем у Бору
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Борског управног округа са седиштем у Бору
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Зајечарског управног округа са седиштем у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Зајечарског управног округа са седиштем у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Моравичког управног округа са седиштем у Чачку
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Моравичког управног округа са седиштем у Чачку
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Рашког управног округа са седиштем у Краљеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Рашког управног округа са седиштем у Краљеву
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Расинског управног округа са седиштем у Крушевцу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Расинског управног округа са седиштем у Крушевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Косовског управног округа са седиштем у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Косовског управног округа са седиштем у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Пећког управног округа са седиштем у Пећи
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Пећког управног округа са седиштем у Пећи
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Призренског управног округа са седиштем у Призрену
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Призренског управног округа са седиштем у Призрену
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Косовско-митровачког управног округа са седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Косовско-митровачког управног округа са седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националне комисије за рачуноводство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Питештију, Румунија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Агенције за реституцију за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Чукарица, Република Србија и града Хераклион, Република Грчка
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив „Србија”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности да спортска организација у свом називу садржи назив „Србија”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10839/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10840/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10844/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10610/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10613/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија — Пореска управа
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-100/2018
Правосуђе
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 64232/16, Гордана Нишевић Тадић против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 33104/16, Миодраг Матовић против Србије
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о условима и начину рада девизног тржишта
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета албанске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета ашкалијске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета бошњачке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета бугарске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета буњевачке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета влашке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета грчке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета египатске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета мађарске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета немачке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета пољске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета ромске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета русинске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета словачке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета словеначке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета украјинске националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0112/17-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект”, Бачка Паланка
ОГЛАСИ

Поделите: