Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 86 od 6.12.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o agencijskom zapošljavanju

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 86 od 6.12.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • ZAKON o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • ZAKON o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • ZAKON o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • ZAKON o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • ZAKON o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • ZAKON o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • ZAKON o agencijskom zapošljavanju
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu
Vlada
 • UREDBA o državnom stručnom ispitu
 • UREDBA o upravljanju vazdušnim prostorom
 • UREDBA o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njeno umanjenje, kao i o kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o carinskim povlasticama
 • ODLUKA o utvrđivanju kuće porodice Petronijević u Beogradu za spomenik kulture
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za odlučivanje o učešću u finansiranju projekata razvoja i unapređenja ruralnog turizma i ugostiteljstva
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za izradu predloga akta kojim se uređuju posebni uslovi i način dodele i korišćenja sredstava za realizaciju projekata razvoja i unapređenja ruralnog turizma i ugostiteljstva u Republici Srbiji
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za pružanje podrške u postupku proglašenja turističkih prostora Vranjska Banja, Jošanička Banja, Vrdnik, Petrovaradin i Vinča
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za praćenje tokova iz oblasti ekonomskih migracija u Republici Srbiji
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo” — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Nacionalnog prosvetnog saveta
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Patrijarh Pavle Beograd
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Patrijarh Pavle Beograd
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport — SDPR”
 • REŠENJE o imenovanju člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Maldivi u Republici Srbiji
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Madagaskar u Republici Srbiji
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa rada Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada Instituta za standardizaciju Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti JP „Srbijagas” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na pokriće gubitka iz ranijih godina JP „Srbijagas” sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program radova za korišćenje sredstava od doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o promeni sedišta ustanove Studentski centar Užice
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje prirodnim gasom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na javno snabdevanje
 • REŠENJE o ustupanju strane robe bez plaćanja protivvrednosti
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12257/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12268/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem prava službenosti, 05 broj 465-11916/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem prava službenosti, 05 broj 465-11638/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-11634/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-11917/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-11921/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-11925/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-11999/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11632/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11635/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11636/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11637/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11639/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11915/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11919/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11920/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11923/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11924/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12039/2019
 • USKLAĐENI NAJVIŠI IZNOSI lokalne komunalne takse za držanje motornih šumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI naknada propisane Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • PROGRAM za retke bolesti u Republici Srbiji za period 2020–2022. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o sadržini Registra finansijskog lizinga i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o označavanju i obeležavanju tekstilnih proizvoda
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019. godinu
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom
 • PRAVILNIK o obrascu i sadržini zahteva za registraciju sredstva za zaštitu bilja
 • SPISAK ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2020. godinu
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 615-1/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 615-2/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 615-3/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 606-2/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 606-3/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 606-4/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 606-5/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 606-6/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 606-7/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 606-8/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 606-9/19
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-197/2017
Pravosuđe
 • PRAVILNIK o sastavu konkursne komisije, načinu provere kompetencija, kriterijuma i merilima za izbor na položaje i izvršilačka radna mesta u Republičkom javnom tužilaštvu
 • ODLUKA o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
Narodna banka Srbije
 • UPUTSTVO o izmeni i dopuni Uputstva o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o kamatnim stopama na kredite i depozite banaka
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o kontroli radioaktivnosti robe prilikom uvoza, izvoza i tranzita
 • ODLUKA o utvrđivanju sadržine obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji i načina i rokova obračuna i naplate redovne premije osiguranja depozita
 • ODLUKA o visini troškova izdavanja kartice zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0612/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0215/18-11
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u novembru 2019. godine
 • FINANSIJSKI PLAN Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu
 • FINANSIJSKI PLAN Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu
Druge organizacije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za visoko obrazovanje
 • SPORAZUM o popustima na Tarifu naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu emitovanja muzičkih dela na radio i televizijskim stanicama
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Mionica
OGLASI

Podelite: