Објављен „Службени гласник РС“ број 86 од 6.12.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН o агенцијском запошљавању

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 86 од 6.12.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању
 • ЗАКОН о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара
 • ЗАКОН о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис
 • ЗАКОН о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
 • ЗАКОН о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору
 • ЗАКОН о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
 • ЗАКОН о изменама Закона о запосленима у јавним службама
 • ЗАКОН o агенцијском запошљавању
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину
Влада
 • УРЕДБА о државном стручном испиту
 • УРЕДБА о управљању ваздушним простором
 • УРЕДБА о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о царинским повластицама
 • ОДЛУКА о утврђивању куће породице Петронијевић у Београду за споменик културе
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за одлучивање о учешћу у финансирању пројеката развоја и унапређења руралног туризма и угоститељства
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду предлога акта којим се уређују посебни услови и начин доделе и коришћења средстава за реализацију пројеката развоја и унапређења руралног туризма и угоститељства у Републици Србији
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за пружање подршке у поступку проглашења туристичких простора Врањска Бања, Јошаничка Бања, Врдник, Петроварадин и Винча
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Координационог тела за праћење токова из области економских миграција у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло” — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Националног просветног савета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа Патријарх Павле Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Дома ученика средњих школа Патријарх Павле Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Православног богословског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Православног богословског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавног предузећа „Југоимпорт — СДПР”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Службени гласник”
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Малдиви у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Мадагаскар у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ЈП „Србијагас” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка из ранијих година ЈП „Србијагас” са стањем на дан 31. децембар 2018. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм радова за коришћење средстава од доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о промени седишта установе Студентски центар Ужице
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно снабдевање
 • РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12257/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12268/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености, 05 број 465-11916/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености, 05 број 465-11638/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11634/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11917/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11921/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11925/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11999/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11632/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11635/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11636/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11637/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11639/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11915/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11919/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11920/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11923/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11924/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12039/2019
 • УСКЛАЂЕНИ НАЈВИШИ ИЗНОСИ локалне комуналне таксе за држање моторних шумских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара
 • ПРОГРАМ за ретке болести у Републици Србији за период 2020–2022. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о садржини Регистра финансијског лизинга и документацији потребној за регистрацију
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о означавању и обележавању текстилних производа
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржини захтева за регистрацију средства за заштиту биља
 • СПИСАК овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 615-1/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 615-2/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 615-3/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 606-2/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 606-3/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 606-4/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 606-5/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 606-6/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 606-7/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 606-8/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 606-9/19
Уставни суд
 • ОДЛУКA Уставног суда број IУо-197/2017
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријума и мерилима за избор на положаје и извршилачка радна места у Републичком јавном тужилаштву
 • ОДЛУКА о престанку функције заменика јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
Народна банка Србије
 • УПУТСТВО о измени и допуни Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о контроли радиоактивности робе приликом увоза, извоза и транзита
 • ОДЛУКА о утврђивању садржине обрасца Извештаја који банке достављају Агенцији и начина и рокова обрачуна и наплате редовне премије осигурања депозита
 • ОДЛУКА о висини трошкова издавања картице здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0612/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0215/18-11
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у новембру 2019. године
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020. годину
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Националне службе за запошљавање за 2020. годину
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за високо образовање
 • СПОРАЗУМ о попустима на Тарифу накнада које наплаћује Сокој по основу емитовања музичких дела на радио и телевизијским станицама
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Мионица
ОГЛАСИ

Поделите: