Објављен „Службени гласник РС“ број 85 од 6.10.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 85 од 6.10.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о електронској народној иницијативи
 • УРЕДБА о измени Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја
 • УРЕДБА о изменaмa и допунама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 2023. годину
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 kV ТС Јагодина 4 – ТС Стењевац
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о промени границe катастарских општина Прибој и Читлук
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Историјског архива у Призрену
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Међуопштинског историјског архива Призрен
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Развојне агенције Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Развојне агенције Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за контролу малог и лаког оружја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за особе са инвалидитетом
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова и секретара Републичког савета за запошљавање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националног просветног савета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Одбора за привреду и финансије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласностина Одлуку о именовању директора Привредног друштва „BIO4” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-9169/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-9172/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Српског атлетског савеза за организовање Светског атлетског првенства у кросу 2024
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Правилник о раду Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Суботица
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9279/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9280/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9282/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9283/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9284/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9285/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8906/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8907/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8909/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8913/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9128/2023
 • КОДЕКС полицијске етике
 • ИСПРАВКА Решења о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о непокретним резервоарима
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 523-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 523-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 523-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 523-5/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 523-6/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 523-7/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 524-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 524-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 532-1/23
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу захтева за издавање дозволе за коришћење нумерације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0278/22-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ДOO ГАС Бечеј
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директорa Јавног предузећа за производњу пречишћавање и дистрибуцију воде „Младост”, Опово
ОГЛАСИ

Поделите: