Објављен „Службени гласник РС“ број 84 од 5.10.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 84 од 5.10.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Италији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Тунис
Влада
 • УРЕДБА о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
 • СТРАТЕГИЈА безбедности саобраћаја Републике Србије за период од 2023. до 2030. године са Акционим планом за период од 2023. до 2025. године
 • СТРАТЕГИЈА активног и здравог старења у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године
 • ПРОГРАМ управљања муљем у Републици Србији за период 2023–2032. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за држање опасне хемикалије у продајном простору и начину обележавања тог простора
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-32/2023
Правосуђе
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 49714/22, Зарић против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 35107/22, Живков Аксин против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о утврђивању стопе редовне тромесечне премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за хармонизацију прописа и нормативне послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за заштиту права лица и пренос података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за процесуирање прекршаја у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за извештавање и аналитичке послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности шефа Кабинета – Кабинет Повереника у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у септембру 2023. године
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0483/22-08
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавaца
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Ресава-гас“ д.о.о. Свилајнац
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Комуналац Нови Бечеј
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Чока, Чока
 • ИСПРАВКА Одлуке о утврђивању накнада претходног поступка процене квалитета континуиране едукације и процене квалитета извођења акредитованих програма континуиране едукације
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Зелен”, Ариље
ОГЛАСИ

Поделите: