Објављен „Службени гласник РС“ број 84 од 29.11.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 84 од 29.11.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о буџету Републике Србије за 2020. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2020. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2020. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2020. годину
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Украјини
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Црној Гори
Влада
 • УРЕДБА о основима и мерилима за увећање плате и друга новчана примања професионалног припадника Војске Србије за време рада у иностранству
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава и града у јуну 2019. године
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за унапређење производње и тржишта ракије у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Косовско-митровачког управног округа са седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Косовско-митровачког управног округа са седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника Управног одбора Института за европске студије у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу члана Управног одбора Археолошког института у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за упоредно право у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за сточарство у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Историјског института у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Хемијског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Хемијског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Комисије за азил
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Водопривредног привредног друштва „Ерозија” друштво с ограниченом одговорношћу Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Ерозија” друштво с ограниченом одговорношћу Ниш
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на именовање директора Јавне установе „Андрићев институт” у Вишеграду, Република Српска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на именовање чланова Управног одбора Јавне установе „Андрићев Институт” у Вишеграду, Република Српска
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11711/2019
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11847/2019
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11854/2019
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Сава” друштво са ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Сава” друштво са ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Фонда солидарности за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије у 2018. години и на нераспоређени добитак из ранијих година
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о одобравању средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова издавања картице здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Предлог правилника о раду ВД „Западна Морава” д.о.о. Краљево
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12031/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12032/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12033/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12034/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12037/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12038/2019
 • ПРОГРАМ о заштити менталног здравља у Републици Србији за период 2019–2026. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину и поступку избора чланова комисије, праву и висини накнаде за рад у комисијама, условима, методологији, начину рада и одлучивања ревизионе комисије и садржају извештаја о стручној контроли
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о радним местима, односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
 • РЕШЕЊЕ о давању овлашћења за обављање послова обуке енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника
 • ИСПРАВКА Решења Министарства финансија – Управе за дуван 02-33 број 609-1/19
 • ИСПРАВКА Решења Министарства финансија – Управе за дуван 02-33 број 609-2/19
Други државни органи и државне организације
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за здравствено осигурање за 2020. годину
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Пријепоље
ОГЛАСИ

Поделите: