Објављен „Службени гласник РС“ број 83 од 29.9.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва плата”
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 83 од 29.9.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва плата”
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке правним лицима и предузетницима који складиште малину и вишњу рода 2022. године ради измирења обавеза према произвођачима
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицаја за спровоћење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе за 2023. годину
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2023. години
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности
 • ОДЛУКА о образовању Савета за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-8796/2023
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-8798/2023
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно снабдевање
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Студентског центра у Ужицу о обављању друге делатности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8753/2023-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8755/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8759/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8770/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8776/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8757/2023-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8758/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8773/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8877/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8878/2023
 • ИСПРАВКА Решења о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
 • ПРАВИЛНИK о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о испитивању возила
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 515-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 515-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 515-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 515-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 515-5/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 516-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 516-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 516-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 516-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 516-5/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 516-6/23
 • РЕШЕЊЕ o разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 516-7/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 516-8/23
 • ЛИСТА о допунама Листе супстанци које изазивају забринутост
 • ЛИСТА о допунама Листе супстанци кандидата за Листу супстанци које изазивају забринутост
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору председника суда
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-897/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-898/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-899/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-900/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-901/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-902/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-903/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-904/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-905/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-906/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-907/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-908/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-909/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-910/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-911/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-912/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање
Друге организације
 • ОДЛУКА о утврђивању висине такси за јавне услуге које пружа Антидопинг агенција Републике Србије
 • ОДЛУКА о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање, Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Јавно предузеће „Србијагас” Нови Сад
 • ОДЛУКА о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање, YUGOROSGAZ а.д. Београд
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Други октобар Вршац
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Полет”, Пландиште
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, SiGas д.о.о. Пожега
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Cyrus Energy д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Гас – Феромонт а.д. Стара Пазова
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Суботицагас Суботица
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Гас-рума”, Рума
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Сомбор-гас” д.о.о. Сомбор
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Лозница-гас д.о.о. Лозница
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Елгас Сента
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Јавног предузећа „Гас”, Темерин
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Врбас-гас”, Врбас
 • OДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Градитељ Србобран
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Ингас ЈП Инђија
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Топлана Шабац”, Шабац
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Нови Сад – Гас“ д.о.о. Нови Сад
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Интерклима д.о.о. Врњачка Бања
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, El Faro д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ORBICO trgovina i usluge д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”, Београд
ОГЛАСИ

Поделите: