Објављен „Службени гласник РС“ број 83 од 27.8.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јун 2021. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 83 од 27.8.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца – произвођача и снабдевача
 • УРЕДБА о утврђивању вредности ископане минералне сировине или других геолошких ресурса без потребних одобрења
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање
 • УРЕДБА о измени Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
 • УРЕДБА о измени Уредбе о платама полицијских службеника
 • УРЕДБА о проглашењу предела изузетних одлика „Маљен”
 • УРЕДБА о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2021/2022. години
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за спровођење поступка избора стратешког партнера на Пројекту изградње Северне обилазнице око Крагујевца и изградње државног пута IA реда од Крагујевца до везе са државним путем IA-A5 (E761) у Мрчајевцима
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за праћење реализације пројекта изградње топловода Обреновац – Нови Београд
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Косовско-поморавског управног округа са седиштем у Гњилану
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Косовско-поморавског управног округа са седиштем у Гњилану
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу, Зрењанин
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу, Зрењанин
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за архитектуру и урбанизам Србије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског културног центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Студентског културног центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Саобраћајног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Саобраћајног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета Акционарског фонда
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Привременог органа општине Сува Река
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Ново Брдо
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Косово Поље
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Гњилане
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Витина
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Националног савета за климатске промене
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор генералног директора Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7690/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7864/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Железнице Србије” а.д. за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по Финансијским извештајима Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ЈП „Србијагасˮ ЗА 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Аеродром Поникве” Ужице за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и града Александрија, Арапска Република Египат
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
 • РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7668/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7718/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7719/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7766/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7767/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7903/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7912/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7913/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7448/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7455/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7458/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7442/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7444/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7449/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7450/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7451/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7452/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7454/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7456/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7457/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7459/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7460/2021
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о начину понашања и личном изгледу полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова
 • ОДЛУКА број 2021/02 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о усвајању правила о накнади трошкова лицима изван Сталног секретаријата Транспортне заједнице која су позвана да учествују на састанцима Транспортне заједнице
 • ОДЛУКА број 2021/03 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о усвајању правила о накнади трошкова особља Сталног секретаријата Транспортне заједнице за трошкове путовања и пресељења након ступања на дужност и престанка службе
 • ОДЛУКА број 2021/04 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о усвајању правила о доприносу Транспортне заједнице за здравствено, пензијско и инвалидско осигурање и осигурање за случај незапослености за особље Сталног секретаријата Транспортне заједнице
 • ОДЛУКА број 2021/05 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о ревизији Анекса I Уговора о оснивању Транспортне заједнице
Уставни суд
 • РЕШЕЊЕ о престанку радног односа и рада на положају секретара Уставног суда
Други државни органи и државне организације
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јун 2021. године
 • ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2021. године
 • ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији за период јул 2020 – јун 2021. године у односу на период јул 2019 – јун 2020. године
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут”, Инђија
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Извор”, Владимирци
ОГЛАСИ

Поделите: