Објављен „Службени гласник РС“ број 82 од 28.10.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 82 од 28.10.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Лучани
 • ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике скупштина општина Кула, Кладово и Дољевац
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о држављанству
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о евиденцији у средњој школи
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Републике Бугарске — граница Мађарске на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада, број 19-00-00513/2018-06
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада, број 19-00-00303/2018-06
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама број 54787/16 и шест других, Кнежевић и други против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-717/2018-01

Поделите: