Објављен „Службени гласник РС“ број 82 од 26.9.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јул 2023. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 82 од 26.9.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о проглашењу Дана жалости
Министарства
 • ПРАВИЛНИК o садржини и начину израде програма развоја туристичког производа и садржини и начину подношења предлога за доношење програма развоја туристичког производа
 • ПРАВИЛНИК о врсти, висини и условима гаранције путовања, висини депозита у зависности од категорије лиценце, начину активирања, намени средстава, као и о другим условима које мора да испуни организатор путовања
 • ПРАВИЛНИК о облику, садржини и начину вођења евиденције и уношење података у централни информациони систем од стране туристичких агенција
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину уплате средстава од продатог туристичког путовања, начину уређивања међусобних односа организатора путовања и посредника, као и однос организатора путовања и посредника према путнику
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-5/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-6/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-7/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-8/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-9/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-10/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-11/23
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Ваљеву
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Пензионерској картици
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јул 2023. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Ковин-гас
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Уб
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Алексинац
ОГЛАСИ

Поделите: