Објављен „Службени гласник РС“ број 81 од 22.9.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2023. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 81 од 22.9.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије за 2023. годину
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма доделe бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2023. годину
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2023. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о измени Уредбе о оснивању Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • УРЕДБА о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечије недеље” у 2023. години
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Копаоник”
 • ОДЛУКА о емисији обвезница Републике Србије ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, 05 број 424-8609/2023
 • ОДЛУКА о емисији обвезница Републике Србије ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, 05 број 424-8607/2023
 • ОДЛУКА о емисији обвезница Републике Србије ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, 05 број 424-8611/2023
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Савета за спречавање вршњачког насиља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8706/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8708/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8404/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8540/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8541/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8543/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8718/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8400/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8401/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8402/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8403/2023
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – Пореска управа
 • ПРАВИЛНИК o условима осигурања од професионалне одговорности
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о програму за полагање стручног испита за испитивача, програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања стручног испита и испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за испитивача
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одређивању сидришта
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00614/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00615/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00815/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00836/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00856/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 500-1/23
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 500-2/23
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 500-3/23
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету бугарске националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о издавању овлашћења за вршење послова заштите од јонизујућег зрачења
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о пријављивању намере и издавању одобрења за обављање радијационих делатности
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о декомисији нуклеарних постројења
 • ОДЛУКA о измени и допуни Правилника о условима за категоризацију радијационих делатности
 • ОДЛУКА о давању сагласности на одлуке о ценама природног гаса за јавно снабдевање
 • РЕШЕЊЕ o вредности општег бода од октобра 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија од октобра 2023. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Београдске електране“, Београд
 • ОДЛУКА о утврђивању накнада претходног поступка процене квалитета континуиране едукације и процене квалитета извођења акредитованих програма континуиране едукације
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Топлана Стара Пазова”, Стара Пазова
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац”, Тител
ОГЛАСИ

Поделите: